2247. Uuitbreiding en wijziging vleeskuikenbedrijf Mts. De Groot, gemeente Hoogezand-Sappemeer

Maatschap De Groot is voornemens een vleeskuikenbedrijf aan de Vossenburg 1 te Kiel-Windeweer te wijzigen en uit te breiden. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogezand-Sappemeer dient hierover een besluit te nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-04-2009 Adviesaanvraag
08-04-2009 Datum kennisgeving
08-04-2009 Ter inzage legging van de informatie
19-06-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
12-04-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-05-2010 Kennisgeving MER
12-05-2010 Ter inzage legging MER
17-08-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

 

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Toetsing:

De Commissie is van mening dat in het MER en de aanvulling tezamen de essentiele informatie aanwezig is. Het MER geeft informatie over de belangrijkste milieuparameters voor dit initiatief: geur, fijn stof en ammoniak. Voor deze en de andere mileiaspecten zijn de effecten van refrentie, (voorkeurs)alterrnatief en vergunde situatie duidelijk in beeld gebracht.en in een vergelijking gepresenteerd. Daaruit blijkt dat het voorkeursalernatief hoger scoort voor ammoniak, geur en fijn stof. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
Willem Foppen

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap De Groot

Bevoegd gezag
Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 11 apr 2013