2245. Centraal District Rotterdam

De gemeente Rotterdam stelt een structuurvisie op voor het 'Centraal District Rotterdam' (CDR), het gebied grenzend aan het Centraal Station. De structuurvisie legt op hoofdlijnen de ontwikkeling van het CDR vast, conform het daartoe opgestelde stedenbouwkundig plan.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
25-03-2009 Adviesaanvraag
26-05-2009 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing planMER
09-12-2009 Kennisgeving MER
09-12-2009 Ter inzage legging MER
11-12-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-06-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De essentiële informatie voor besluitvorming over de structuurvisie is in het MER aanwezig. Het MER geeft inzicht in de relevante milieueffecten van de ontwikkelingingen die met de structuurvisie mogelijk worden gemaakt. De negatieve milieueffecten liggen met name op het gebied van geluidhinder, energie, water en externe veiligheid. De Commissie adviseert bij vervolgbesluitvorming het berekende groepsrisico externe veiligheid nauwkeuriger te bepalen en maatregelen specifieker uit te werken.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie heeft geadviseerd om zoveel mogelijk gebruik te maken van de informatie die verzameld is voor een eerdere m.e.r.-procedure voor de ontwikkeling van het Stationskwartier. Verder is van belang dat het MER duidelijk maakt welke mogelijkheden om het voornemen te optimaliseren vanuit milieubelang. Naast randvoorwaarden vanuit geluidhinder, luchtkwaliteit en externe veiligheid zijn daarbij aspecten als leefbaarheid, gezondheid, energiegebruik en klimaatbestendigheid van belang.

Klik hier voor jurisprudentie over dit project betreffende het bestemmingsplan.

Klik hier voor jurisprudentie over dit project betreffende de omgevingsvergunning.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Joep Lax
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: Dick Spel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Rotterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Rotterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
D11.2 tot 1-4-2011: Stadsproject >= 100ha of >= 200.000m3 bvo: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 23 dec 2020