2240. Westelijke Langstraat

De provincie Noord-Brabant en het Waterschap Brabantse delta willen de natuurwaarden van het gebied Westelijke Langstraat verbeteren. Dit gebied maakt onderdeel uit van het netwerk Natura 2000 en heeft tevens de status 'Natte Natuurparel'. Voor de maatregelen om dit te bereiken zijn verschillende besluiten nodig:  een bestemmingsplan of inpassingsplan; een inrichtingsplan; een beheerplan; misschien een ontgrondingsvergunning.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-03-2009 Datum kennisgeving
11-03-2009 Ter inzage legging van de informatie
12-03-2009 Adviesaanvraag
20-05-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Aanvullende richtlijnen
14-04-2010 Adviesaanvraag
19-04-2010 Datum kennisgeving
19-04-2010 Ter inzage legging van de informatie
28-06-2010 Advies uitgebracht
Aanvullend advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert de m.e.r.-procedure vooral te benutten om de bandbreedte aan oplossingsrichtingen te verkennen. Zo wordt duidelijk welke keuzes gemaakt moeten worden tussen de verschillende wensen en doelstellingen voor het gebied. De Commissie beschouwt als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

  • Een duidelijke probleem- en doelstellingen die gerelateerd zijn aan de Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied;
  • Een geohydrologische systeemvisie van het plangebied op basis waarvan het doelbereik van de verschillende alternatieven kan worden beoordeeld;
  • Een onderbouwing / motivatie van de te onderzoeken maatregelen;
  • Een beschrijving van de alternatieven, bestaande uit verschillende combinaties van maatregelen, doelstellingen en effecten en een toetsing van de alternatieven op doelbereik en effecten op de korte en lange termijn.

Het bevoegd gezag heeft op 22 juni 2009 de richtlijnen voor de m.e.r. vastgesteld. Deze zijn conform het advies van de Commissie. Daarna zijn er nieuwe inzichten naar boven gekomen. Deze hebben betrekking op de plangrens en de planvorm waarin de besluiten worden vastgelegd. Het bevoegd gezag heeft een aanvullende startnotitie opgesteld en de Commissie ook gevraagd hierover een aanvullend richtlijnenadvies te geven.

Het betreft uitsluitend procedurele wijzigingen. De Commissie is daarom van mening dat er niets hoeft te veranderen aan haar eerdere (en als richtlijnen vastgestelde) advies.

"Dit aanvullend richtlijnenadvies is uitgebracht op 22 juni 2010. Per abuis is in deze versie slechts één van de initiatiefnemers genoemd. Daarom wijkt de datum van dit exemplaar af van de datum van het uitbrengen van het advies. Er zijn geen inhoudelijke verschillen".

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan Driessen
dr. Henk Everts
dr. ir. Lex Runia

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Brabantse Delta
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018