2236. Recreatiegebied Voorland Stichtsebrug

De gemeente Blaricum stelt een structuurvisie op voor het Voorland Stichtsebrug voor de ontwikkelingen van een nieuwe jachthaven met een capaciteit van 200 tot 550 ligplaatsen en recreatieve- en horecavoorzieningen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-02-2009 Adviesaanvraag
05-03-2009 Datum kennisgeving
05-03-2009 Ter inzage legging van de informatie
07-05-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
17-01-2014 Kennisgeving MER
21-01-2014 Ter inzage legging MER
04-03-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-03-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie is in grote lijnen positief over de inhoud van het MER maar is van oordeel dat op het gebied van de EHS de essentiële informatie in het MER niet aanwezig is om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen in de besluitvorming over de structuurvisie. Het project zal grotendeels in de ecologische hoofdstructuur (EHS) worden gerealiseerd. In het MER is niet afdoende gemotiveerd dat het plan de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS niet zal aantasten.


Richtlijnenfase
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • Een beschrijving van de voorgenomen activiteit, geïllustreerd met duidelijk kaartmateriaal.
  • Een beschrijving van alternatieven en het ambitieniveau daarvan.
  • Een beschrijving van het meest milieuvriendelijke alternatief, dat realiseerbaar is en tevens kan voldoen aan duurzame exploitatie.
  • De mogelijke gevolgen voor natuur, mede door toename van het aantal vaarbewegingen, voor het omringende Natura 2000-gebied “Eemmeer & Gooimeer Zuidoever” en de omliggende EHS-gebieden en in cumulatie met andere concrete plannen en projecten binnen de invloedsfeer van de jachthaven.
  • Een samenvatting van het MER die toegankelijk is voor burgers en geschikt is voor de bestuurlijke besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Robert Maarten van Heeringen
ing. Rob Vogel
Rob Vrolijks
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: mr. Erik van Heijningen
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Blaricum

Bevoegd gezag
Gemeente Blaricum

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
C10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 500 ligplaatsen of >= 250 in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018