222. Evenementenaccommodatie Eurodrôme (Akzodrôme) Arnhem-zuid

Beoogd wordt de bouw van een evenementenaccommodatie met een bovenregionale functie, in de vorm van een (multifunctioneel) stadion (Eurodrôme), voor veel publiek trekkende evenementen op het gebied van o.a. cultuur, amusement en sport. De accommodatie zal tevens gebruikt worden door de voetbalorganisatie Vitesse, waardoor het huidige stadion op Monnikenhuizen komt te vervallen. De gemeente Arnhem is voornemens op deze plaats een 'groene vinger' te herstellen en woningbouw te realiseren. Het Eurodrôme zal een maximale capaciteit hebben van 41.000 bezoekers.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-01-1989 Datum kennisgeving
26-01-1989 Ter inzage legging van de informatie
22-03-1989 Advies uitgebracht
Toetsing
30-08-1989 Kennisgeving MER
30-08-1989 Ter inzage legging MER
Toetsing a
14-11-1989 Kennisgeving MER
14-11-1989 Ter inzage legging MER
14-12-1989 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Naar aanleiding van de toetsing van het MER heeft de Commissie aan B&W vragen gesteld over een aantal vitale onderdelen van het MER. Dit heeft geresulteerd in een aanvulling van het MER en een verzoek van het college om de toetsingstermijn te verlengen.

De aanvullingen aan de Commissie zijn verstrekt in de vorm van een supplement bij het hoofdrapport en een aanvullend deelrapport over de ecologische effecten bij de Huissense en Drielse dijk. Naar aanleiding van een gedachtewisseling hierover tussen Commissie en B&W hebben B&W een brief opgesteld met laatste aanvullingen in de vorm van een nieuwe samenvatting van het hoofdrapport.

Uit deze laatste aanvullingen is duidelijk geworden, dat het MER door het College zal worden betrokken bij twee bestemmingsplanwijzigingen. Dit komt voort uit het feit, dat buiten het gebied van het ter visie liggende ontwerpbestemmingsplan nog een overloopgebied nodig is voor het vinden van parkeergelegenheid voor de opvang van de parkeerdrukte op topdagen. Dit bestemmingsplan zal in een later stadium nog opgesteld en vastgesteld moeten worden.

In haar toetsingsadvies beval de Commissie aan om de milieu-informatie, die nodig is voor de vaststelling van het bestemmingsplan van het overloopgebied, bijeen te halen als eerste stap in het kader van de evaluatie van de werkelijk optredende milieugevolgen. Het college van B&W heeft het evaluatieprogramma vastgesteld conform het advies van de Commissie. De eerste fase heeft betrekking op de milieugevolgen van de inrichting en het gebruik van het overloopgebied. Naar aanleiding van de opmerkingen gemaakt door de Commissie heeft het college van B&W een 'bijgesteld evaluatieprogramma milieueffecten Eurodrôme' vastgesteld. De Raad van State deed op 4 november 1992 uitspraak over beroepen tegen het op 18 december 1989 vastgestelde bestemmingsplan. De beroepen werden niet ontvankelijk verklaard. Op 17 juni 1993 verzocht de gemeente Arnhem de Commissie m.e.r. te reageren op de uitvoering van de eerste fase van het evaluatieprogramma. De milieueffecten zijn onderzocht ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan 'Huissense Dijk/Elderse Dijk'. De Commissie is van oordeel, dat de informatie in het evaluatieprogramma voldoende is voor deze besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Buis
ing. Graeber
dr. ir. Mey
ir. Kees Nije

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Vivienne Tersteeg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Arnhem

Bevoegd gezag
Arnhem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 mrt 2010