2215. Pluimveehouderij Haan te Nieuw Weerdinge

De heer K. Th. Haan is voornemens zijn pluimveebedrijf in Nieuw Weerdinge in de gemeente Emmen uit te breiden. Om dit mogelijk te maken dient er een nieuw bestemmingsplan te komen op grond van de Wet ruimtelijke ordening en er dient een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd te worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen neemt hierover een besluit. Voorafgaand aan deze besluitvorming wordt er een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-01-2009 Datum kennisgeving
20-01-2009 Ter inzage legging van de informatie
28-01-2009 Adviesaanvraag
20-03-2009 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
31-08-2010 Kennisgeving MER
31-08-2010 Ter inzage legging MER
04-09-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-12-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt:

  • de toekomstige emissie en depositie van verzurende en vermestende stoffen door het bedrijf in relatie tot de gevolgen daarvan op kwetsbare natuur, zoals Natura 2000-gebieden en de ecologische verbindingszone;
  • de extra geur die door het initiatief in het gebied wordt geëmitteerd en de invloed van het bedrijf op de toekomstige geurhinder;
  • de fijn stofemissie en de bijdrage ervan aan de fijn stofconcentratie in de directe omgeving van het initiatief;
  • de keuze en motivering van positionering van de nieuwe stallen binnen de gronden in eigendom van de initiatiefnemer.

Het MER zal een gecombineerde plan MER/besluit MER zijn. Indien significant negatieve gevolgen op Natura 2000 niet zijn uit te sluiten, is een passende beoordeling benodigd. Deze moet in het plan-MER zijn opgenomen.

Toetsing
De Commissie signaleerde bij de toetsing een aantal tekortkomingen in het MER die zij essentieel acht voor de besluitvorming. Deze tekortkomingen hadden betrekking op de refernntiesituatie, de beoogde uitvoering van het voorkeursalternatief, de gevolgen voor de leefomgeving (met name de cumulatieve geurhinder) en het ventilatiesysteem.

De inititiefnemer heeft hierop een aanvulling op het MER opgesteld. Deze heeft de Commissie in haar beoordeling betriokken. Het MER en de aanvulling daarop geven nog geen inzicht in de beoordeling van het leefklimaat als gevolg van de cumulatieve geurbelasting. Ook blijkt uit de aangeleverde informatie niet of de te installeren ventilatiecapaciteit de benodigde tegendruk in het systeem kan overwinnen. Deze informatie is essentieel voor het te nemen besluit omdat .de uitreesnelheid van de ventilatielucht van invloed is op de verspreiding van emissies. De Commissie adviseert om voorafgaand aan de besluitvorming de ontbrekende informatie alsnog aan te vullen en deze te betrekken bij de te nemen besluiten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
mr. ing. René van Lieshout

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
dhr. K.Th. Haan

Bevoegd gezag
Gemeente Emmen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018