2201. Stadionpark Rotterdam

Het herontwikkelen van het gebied rondom de Kuip, genaamd het stadionpark. Het Stadionpark moet een grote locatie voor top- en amateursport en leisure worden. Er wordt een nieuw voetbalstadion gebouwd (De Nieuwe Kuip) en een ijsbaan. In het gebied moeten tevens woningen en kantoren worden gesitueerd en de verkeersstructuur moet worden aangepast.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-12-2008 Adviesaanvraag
07-01-2009 Datum kennisgeving
07-01-2009 Ter inzage legging van de informatie
27-02-2009 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing planMER
13-07-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-07-2009 Kennisgeving MER
30-07-2009 Ter inzage legging MER
25-09-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het plan-MER:

  • Verkeerseffecten: het plan-MER moet ingaan op de parkeervoorzieningen en de ontsluiting voor auto en langzaam verkeer en aannemelijk maken dat vervoersstromen veilig afgewikkeld kunnen worden tijdens piekdrukte.
  • Kwaliteit openbare ruimte en sociale veiligheid: het plan-MER moet in gaan op de beleving van de openbare ruimte tijdens evenementen en op rustige tijden.
  • Een vergelijkende beschouwing van alternatieven: het plan-MER moet per alternatief aangeven wat de onderscheidende stedenbouwkundige en milieuaspecten zijn. Daarnaast moeten de alternatieven worden getoetst aan ambities en doelstellingen.
  • Fasering en terugvalopties: de uitvoering van programmaonderdelen is afhankelijk van vele spelers en kent een lange doorlooptijd. Het plan-MER moet inzichtelijk maken hoe hierop wordt ingespeeld.
  • Samenvatting: deze moet zelfstandig leesbaar zijn en een goede afspiegeling vormen van de inhoud van het plan-MER.

Tijdens de toetsing heeft de Commissie geconstateerd dat in het MER een beschrijving ontbreekt van de maatregelen die ind e verschillende modellen nodig zijn met betrekking tot hoogwaterveiligheid in het buitendijkse deel van het plangebied. Om de initiatiefnemer in de gelegenheid te stellen hierover een aanvulling aan te leveren is de advisering door de Commissie opgeschort. 

De Commissie heeft op 25 september advies uitgebracht over het MER. De Commissie is van mening dat het MER en de aanvulling tezamen de essentiële informatie voor besluitvorming bevatten. Bovendien vindt zij dat het MER goed opgebouwd en prettig leesbaar is en duidelijk kaartmateriaal bevat.

In haar advies geeft de Commissie enkele aanbevelingen voor de verdere besluitvorming. Deze kunnen gezien worden als aanloop naar de nog volgende besluit-m.e.r.-procedure.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Leo Boom
ing. Ruud Jansen
ir. Wim Keijsers
ing. Ben Peters

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Rotterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Rotterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018