2192. Waterberging Diesdonk

Het Waterschap Aa en Maas heeft het voornemen op het punt waar de Astense Aa in de Aa stroomt een waterberging te realiseren om daarmee wateroverlast in het benendenstrooms stedelijk gebied te voorkomen. Om deze waterberging mogelijk te maken gaan de gemeenten Asten, Deurne en Helmond het bestemmingsplan aanpassen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-11-2008 Datum kennisgeving
19-11-2008 Ter inzage legging van de informatie
25-11-2008 Adviesaanvraag
27-01-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
06-08-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-08-2010 Kennisgeving MER
06-08-2010 Ter inzage legging MER
12-10-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase

De Commissie adviseert in het MER in ieder geval de volgende informatie op te nemen:

  • een heldere (kwantitatieve) probleemschets;
  • een onderbouwing van de locatiekeuze voor de waterberging;
  • de effecten (in positieve en negatieve zin) op de ecologische hoofdstructuur (EHS);
  • de mate waarin de andere wateropgaven (uit onder meer de Kaderrichtlijn water) en nevendoelstellingen ten aanzien van natuur, recreatie en cultuurhistorie worden meegenomen en invulling krijgen;
  • de mogelijkheden om aan te sluiten bij landschapsvormen en cultuurhistorische waarden in het gebied en hoe deze zouden kunnen worden versterkt.

Toetsing MER

De Commissie van oordeel dat in het MER de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in de besluitvorming.

De Commissie constateert dat het MER de bandbreedte van milieueffecten voldoende in beeld brengt en de locatiekeuze voor de waterberging voldoende onderbouwd is.

Het MER geeft echter geen inzicht in de uiteindelijke samenstelling van het mma. Omdat de verschillende onderdelen en maatregelen (en hun effecten) van het mma wel in het MER zijn beschreven acht de Commissie dit geen essentiële tekortkoming. Zij acht het echter wel raadzaam om voor de besluitvorming over de bestemmingsplannen de samenstelling van het mma, en de effectvergelijking met de andere alternatieven op toegankelijke wijze te presenteren.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Aa en Maas

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant
Gemeente Asten
Gemeente Deurne
Gemeente Helmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 125ha

Bijgewerkt op: 13 nov 2018