2178. Golfbaan Goatum

Golfbaan Grou Beheer B.V. heeft het voornemen in Goatum een 18-holes golfbaan met golffaciliteiten (recreatiewoningen, jachthaven, hotel) te realiseren.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-10-2008 Datum kennisgeving
28-10-2008 Ter inzage legging van de informatie
30-10-2008 Adviesaanvraag
19-01-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Golfbaan Grou Beheer B.V. onderzoekt in een MER welke invloed de aanleg van een 18-holes golfbaan met bijgehorende faciliteiten kunnen hebben op de aanwezige en potientiële waarden op en in de omgeving.

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

  • een heldere weergave van het voornemen en een beschrijving van de effecten zodat de volgende aspecten (negatieve en positieve) beoordeeld kunnen worden:
    • landschappelijke inpassing;
    • het ecologisch functioneren van de golfbaan en de aangrenzende Ecologische Hoofd Structuur;
    • (geo-)hydrologie van het gebied;
  • een heldere beschrijving van de effecten op de verkeersveiligheid van met name het langzame verkeer op de wegen naar en in het plangebied en de mogelijke mitigerende maatregelen.
  • een goede en publieksvriendelijke samenvatting die zelfstandig leesbaar is en een goede afspiegeling van de inhoud van het MER geeft. De tekst moet duidelijk zijn en geschikt voor bestuurlijke besluitvorming en voorzien van onderbouwd kaartmateriaal en heldere visualisaties van de veranderingen in het gebied.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Yvonne van Manen
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Golfbaan Grou Beheer bv

Bevoegd gezag
Gemeente Boarnsterhim PER 1-1-2014 GEM HEERENVEEN

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 25ha of >= 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018