2175. Structuurvisie Kampen 2030

De gemeente Kampen bereidt een Structuurvisie voor waarin de ruimtelijke samenhang van een aantal planonderdelen wordt beschreven voor de periode toto 2030. Het gaat dan om uitbreidingslocaties voor woningbouw, bedrijventerrein, infrastructuur en recreatie. De gemeenteraad is bevoegd gezag.  

Procedure en adviezen

Toetsing
07-02-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-12-2008 Voorlopig advies uitgebracht
Aanvullende toetsing
06-11-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-11-2008 Kennisgeving MER
06-11-2008 Ter inzage legging MER
09-04-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Aanvullende toetsing
Op 5 maart heeft de Commissie een aanvulling op/ herziening van het MER ontvangen. Hierin is de samenvatting opgenomen, het onderscheid tussen autonome ontwikkeling en voornemen is duidelijk beschreven. Het voornemen en de mogelijke alternatieven  zijn onderbouwd, de omissies uit de voortoets (Natura 2000) zijn hersetld en de verkeersknelpunten rondom het glastuinbouwgebied zijn helder beschreven.

De Commissie wijst in haar advies op een tweetal onzekerheden die gelden voor de Structuurvise en het vervolgtraject. De planologische reservering voor de westkant van het grondgebied van de gemeente in de PKB Ruimte voor de Rivier is nog van kracht. Gezien de discussies rondom het advies van de Deltacommissie is het nog onzeker of deze reservering daadwerkelijk vervalt en voorgenomen activiteiten hier gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast zijn significante gevolgen voor Natura 2000 niet uit te sluiten en zijn locaties gekozen die niet de minste kans op negatieve gevolgen hebben. Indien significante gevolgen ook in de vervolgfase niet uitgesloten kunnen worden, bestaat de kans dat het voornemen niet gerealiseerd kan worden binnen de kaders van de Natuurbeschermingswet en/of dat mogelijk alsnog naar alternatieve locaties met minder gevolgen moet worden gekeken. Voor het vervolgtraject heeft de Commissie enkele aanbevelingen voor een nadere uitwerking van de mogelijke gevolgen en de beleidskaders voor de ecologische hoofdstructuur, weidevogels en foerageergebied voor ganzen.

Toetsing
Tijdens de toetsing van het MER constateerde de Commissie dat er essentiele infromatie ontbrak. De ontbrekende informatie had betrekking op de samenvatting, het onderscheid tussen voornemen en autonome ontwikkeling, de inperking en onderbouwing van alternatieven, voldoende inzicht in de gevolgen  voor Natura 2000 en de onderbouwing van mogelijke verkeersknelpunten.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ir. Bart Brorens
dr. Henk Everts
dr. Harry Geerlings
ing. Dick Hamhuis

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Trineke Bakker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Kampen

Bevoegd gezag
Gemeente Kampen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha
C10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 500 ligplaatsen of >= 250 in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 05 nov 2018