2168. Oostelijke Randweg Doetinchem

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem heeft het voornemen om een randweg ten oosten van Doetinchem te realiseren. Ten behoeve van de besluitvorming met betrekking tot de randweg wordt een procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. De gemeenteraad van de gemeente Doetinchem is bevoegd gezag in deze procedure.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-10-2008 Adviesaanvraag
09-10-2008 Datum kennisgeving
09-10-2008 Ter inzage legging van de informatie
11-12-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
21-07-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-08-2009 Kennisgeving MER
06-08-2009 Ter inzage legging MER
09-12-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase:

De commissie adviseert in het MER de nadruk te leggen op:

  • een kwantitatieve onderbouwing van de nut/noodzaak en probleemstelling (verkeers-, leefbaarheids- en verkeersveiligheidsproblemen) van het project;
  • een onderbouwde set aan criteria waarop o.a. effecten bereikbaarheid, verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid en leefbaarheid getoetst kan worden;
  • een brede afweging van alternatieven waarbij de milieueffecten van een nul plus alternatief en een buitentrac├ę ver buiten de bebouwde kom beschreven worden.

Toetsingsfase:

Uit het MER blijkt dat de alternatieven een oplossing bieden voor de problemen met betrekking tot de leefbaarheid, verkeersveiligheid en in mindere mate voor problemen met betrekking tot de bereikbaarheid. Uit de aanvulling blijkt dat een nulplusalternatief voor de bereikbaarheidsproblemen een vergelijkbare oplossing biedt maar de problemen met leefbaarheid en bereikbaarheid slechts gedeeltelijk op lost.

Het MER en de aanvulling bevatten samen voldoende informatie om het nulplusalternatief als volwaardig alternatief mee te nemen in de besluitvorming. Hiermee is een goede afweging mogelijk tussen de milieugevolgen op de leefbaarheid en verkeersveiligheid enerzijds en de gevolgen van de aanleg van een randweg op het buitengebied (natuur en landschap) anderzijds.

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Peter Kroeze
drs. Allard van Leerdam
ir. Sander Teeuwisse

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Doetinchem

Bevoegd gezag
Gemeente Doetinchem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018