2164. Intensieve veehouderij Balkenbeltsweg, gemeente Tubbergen

De heer J.G. ten Bos is voornemens een varkenshouderij aan de Balkenbeltsweg ongenummerd op te richten. De locatie is gelegen in het landbouwontwikkelingsgebied voor intensieve veehouderij Geesteren. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd worden en er zal een herziening van het bestemmingsplan moeten plaatsvinden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen dient hierover een besluit te nemen.

Procedure en adviezen

reikwijdte en detailniveau
02-10-2008 Adviesaanvraag
08-10-2008 Datum kennisgeving
08-10-2008 Ter inzage legging van de informatie
27-02-2009 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

De volgende punten beschouwt de Commissie als hoofdpunten voor het op te stellen plan-MER). Dat wil zeggen dat het plan-MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als het niet op onderstaande punten in gaat:

• een onderbouwing van de locatiekeuze;
• de vraag of milieugebruiksruimte  aanwezig is voor de nieuwvestiging

   van de intensieve veehouderij en/of met maatregelen
   mil
ieugebruiksruimte gecreëerd kan worden;
• de maximaal mogelijke effecten op de Natura 2000-gebieden en 
   gebieden met zeer kwetsbare natuur binnen de Provinciale Ecologische
   Hoofdstruc-tuur. In het geval significante negatieve gevolgen op Natura
   2000-gebieden niet zijn uit te sluiten, dient een ‘passende
   beoordeling’  in het plan-MER te worden opgenomen;
• de gevolgen voor geurhinder;
• de gevolgen voor fijn stof concentraties.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ir. Michel Smits

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Mark Hille

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Tubbergen

Bevoegd gezag
Gemeente Tubbergen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018