2147. Oprichting varkenshouderij Banken BV, gemeente Etten-Leur

Maatschap Banken BV is voornemens een varkenshouderij aan de Bankenstraat 61 te Etten-Leur op te richten. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd te worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur dient hierover een besluit te nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-08-2008 Adviesaanvraag
21-08-2008 Datum kennisgeving
21-08-2008 Ter inzage legging van de informatie
22-10-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
03-11-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-11-2009 Kennisgeving MER
23-11-2009 Ter inzage legging MER
21-01-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

 

Richtlijnenfase:
De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Toetsingsfase:
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is om het milieubelang bij de besluitvorming een volwaardige plaats te kunnen geven.

 

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mr. ing. René van Lieshout
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Varkensbedrijf Banken BV

Bevoegd gezag
Gemeente Etten-Leur

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 21 mei 2013