2138. Oprichting pluimveebedrijf Maatschap Huisman, gemeente Dalfsen

Maatschap Huisman is voornemens een pluimveebedrijf op te richten op het perceel Westerveldweg in Dalfsen voor het houden van scharrelkippen en freilandhennen. Om dit mogelijk te maken moet de gemeente Dalfsen een besluit nemen over de benodigde vergunning op grond van de Wet milieubeheer. Voorafgaand aan dit besluit wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld door de Maatschap Huisman.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-07-2008 Adviesaanvraag
16-07-2008 Datum kennisgeving
16-07-2008 Ter inzage legging van de informatie
11-09-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
07-10-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-10-2009 Kennisgeving MER
13-10-2009 Ter inzage legging MER
22-01-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase:
De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Toetsingsfase:
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is om het milieubelang bij de besluitvorming een volwaardige plaats te kunnen geven als wordt uitgegaan van een situatie waarbij geen saldering van de ammoniakdepositie plaatsvindt.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mr. ing. René van Lieshout
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Huisman

Bevoegd gezag
Gemeente Dalfsen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018