2134. Streekplanherziening As Leiden-Katwijk

De provincie is voornemens het structuurplan Zuid-Holland te herzien. Deze herziening richt zich op de woningbouwlocatie Valkenburg, de Rijn Gouwe Lijn West en de Rijnlandroute.

Procedure en adviezen

PlanMER
03-06-2008 Kennisgeving MER
03-06-2008 Ter inzage legging MER
01-07-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-12-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing van het milieueffectrapport (plan-MER) heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (hierna de Commissie ) aan bevoegd gezag en initiatiefnemer kenbaar gemaakt dat in het plan-MER naar haar oordeel op een aantal onderdelen essentiële informatie ontbreekt. Op 28 november 2008 is nadere informatie aangeleverd over de gevolgen voor de nabijgelegen Natura 2000-gebieden in de vorm van een passende beoordeling.

De Commissie is van oordeel dat de effectbepaling in deze passende beoordeling op hoofdlijnen juist en navolgbaar is uitgevoerd. De conclusie dat significante gevolgen voor de Natura 2000-gebieden “Meijendel en Berkheide” en “Coepelduynen” op dit niet moment niet zijn uit te sluiten maar dat mitigatie bij de latere gedetailleerde planuitwerking soelaas kan bieden acht de Commissie plausibel .

De Commissie constateert echter eveneens dat het plan-MER na aanvulling nog niet alle essentiële informatie voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming bevat.
• Onduidelijk is op basis waarvan keuzes zijn of nog worden gemaakt ten aanzien van mogelijke alternatieven van de afzonderlijke planonderdelen. De samenhang tussen de planonderdelen is onduidelijk, wat onder andere gevolgen heeft voor de gegeven effecten van verkeer ;
• De beoordeling van milieueffecten is niet in alle gevallen navolgbaar, zoals bij verkeersafwikkeling;
• De natuurinformatie ten aanzien van de Ecologische Hoofdstructuur  en beschermde en kwetsbare soorten is onvolledig.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland
ing. Paul van den Bosch
ir. Wim Keijsers
ing. Rob Vogel

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg
C02.2 tot 1-4-2011: Aanleg (ondergrondse) spoorweg, busbaan, zweefspoor of andere constructie
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018