2113. IJsseldelta Zuid

Het ministerie van I&M, de provincie Overijssel, de gemeente Kampen, Dronten en Waterschap Groot Salland willen in het gebied IJsseldelta-Zuid de regionale opgaven voor hoogwaterbescherming, woningbouw, infrastructuur en natuur en recreatie integraal uitwerken. Eerder is hiervoor een plan-MER opgesteld en zijn partiële provinciale streekplanherzieningen vastgesteld. Met dit besluit-MER worden de opgaven verder uitwerkt en volgt besluitvorming over bestemmingsplannen, dijkverleggingsplannen, vergunningen en ontheffingen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-05-2008 Adviesaanvraag
30-05-2008 Datum kennisgeving
30-05-2008 Ter inzage legging van de informatie
17-07-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Tussentijdse toetsing
28-04-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-07-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
persbericht tussentijds toetsingsadvies
Tussentijds toetsingsadvies
Toetsing
05-06-2013 Kennisgeving MER
06-06-2013 Ter inzage legging MER
07-06-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-08-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In de planologische kernbeslissing Ruimte voor de Rivier (PKB), die in 2007 in werking is getreden, is de Hoogwatergeul Kampen (de Bypass) opgenomen als lange termijnoplossing voor hoogwaterbescherming. Daarin is aangegeven dat als de Bypass op de korte termijn kan worden gerealiseerd het als alternatief kan worden ingezet voor de in het basispakket opgenomen maatregel ‘Zomerbedverlaging Beneden-IJssel’. Op 24 mei 2013 heeft de minister besloten de PKB te wijzigen en beide projecten uit te voeren om op korte termijn te voldoen aan de eisen voor hoogwaterveiligheid.


Tussentijds toetsingsadvies
Voor de besluitvorming is de Commissie gevraagd om het concept-MER tussentijds te toetsen en aanbevelingen te doen voor het definitieve MER. De Commissie constateert dat tussentijds de taakstelling voor de benodigde waterstandsverlaging is verhoogd. De Bypass alleen blijkt dan niet meer te voldoen: ook de zomerbedverlaging is volgens het concept-MER noodzakelijk. Het concept-MER geeft echter nog geen antwoord op de vraag of alleen een zomerbedverlaging volstaat om op korte termijn de benodigde waterstandsverlaging te realiseren. De Commissie adviseert om in het definitieve MER duidelijk te maken:

 • Of de Bypass nog noodzakelijk is voor de korte termijn als toch eerst de zomerbedverlaging wordt uitgevoerd.
 • Wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst extra water af te voeren via de Bypass.
 • Welke milieuwinst te verwachten is om nu al de Bypass aan te leggen terwijl die pas op langere termijn nodig is.
 • Voor de overige gebiedsopgaven (infrastructuur, woongebieden, recreatievoorzieningen en natuurgebieden) adviseert de Commissie om de toekomstvastheid aan te geven uitgaande van een mogelijk hogere waterafvoer conform het advies van de commissie Veerman.

Daarnaast constateert de Commissie dat de uitwerking van de milieugevolgen in het concept-MER over het algemeen nog te globaal is voor het maken van definitieve inrichtingskeuzen. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • inrichting van de woningbouwlocaties
 • de kansen om waardevolle natuur te ontwikkelen
 • hoeveel oppervlak aan weidevogelgebied moet worden gecompenseerd
 • hoeveel ligplaatsen voor boten mogelijk zijn en welke maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat (water)recreanten beschermde natuur verstoren.

De Commissie adviseert deze onderwerpen voor elk alternatief in het definitieve MER concreet uit te werken.


Richtlijnenadvies besluit-MER
De provincie Overijssel heeft de Commissie eerder verzocht om te adviseren over het plan-MER. De Commissie constateerde bij toetsing van het plan-MER essentiële tekortkomingen waarna de provincie Overijssel besloot een aanvulling op te stellen en de Commissie vroeg de advisering over het plan-MER uit te stellen. Als gevolg hiervan vindt de advisering over het plan-MER door de Commissie later plaats dan de advisering voor de richtlijnen van het besluit-MER. Aangezien deze besluit-m.e.r.-procedure anticipeert op het vastleggen van het voorkeursalternatief uit het plan-MER in de streekplanherzieningen, zal als anders wordt besloten ook bezien moeten worden hoe de besluit-m.e.r.-procedure hierop moet worden aangepast.
De Commissie gaat er van uit dat het voorkeursalternatief uit het plan-MER het startpunt is voor de uitwerking van alternatieven in het besluit-MER en baseert hierop haar advies.
De volgende punten zijn essentiële informatie in het besluit-MER. Dat wil zeggen dat het besluit-MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als het besluit-MER niet op onderstaande punten in gaat:

 • Weke vergravingen noodzakelijk zijn bij de verschillende alternatieven en welke gevolgen dit heeft voor de hydrologie en de sedimentatie-/erosieprocessen.
 • Welke mogelijkheden de alternatieven hebben voor natuurontwikkeling en tevens welke gevolgen ze hebben voor de bestaande natuurwaarden en het landschap.
 • Welke waarden worden aangetast en welke natuur- en landschappelijke waarden worden ontwikkeld.
 • Welke ingrepen in de natuur en het landschap in de toekomst nodig zijn om blijvend aan de doelstelling voor de waterstandverlaging te kunnen voldoen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Wilfried ten Brinke
dr. Henk Everts
ir. Johan van der Gun
ing. Dick Hamhuis

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Overijssel

Bevoegd gezag
Waterschap Groot Salland
Gemeente Kampen
Gemeente Dronten
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha
C10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 500 ligplaatsen of >= 250 in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C12.1 tot 1-4-2011: Aanleg primaire waterkering
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018