2092. Natuuractiviteitencentrum Oostvaardersveld, Lelystad

Staatsbosbeheer heeft het voornemen een nieuw Natuuractiviteitencentrum (NAC) te realiseren in het Oostvaardersveld, ter vervanging van de huidige voorziening in het Natura-2000 gebied Oostvaardersplassen. Het NAC krijgt een natuureducatieve functie, een kleine horecafunctie en biedt beperkte mogelijkheden voor overnachting. Voor het NAC wordt een maximum bezoekersaantal van 150.000 per jaar verwacht. Voor realisatie van het NAC is aanpassing van het bestemmingsplan nodig en wordt plan-milieueffectrapportage gedaan. De gemeente Lelystad is in deze het bevoegd gezag.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-04-2008 Adviesaanvraag
30-04-2008 Datum kennisgeving
30-04-2008 Ter inzage legging van de informatie
07-07-2008 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
02-12-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-12-2010 Kennisgeving MER
08-12-2010 Ter inzage legging MER
23-02-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het NAC is bedoeld ter vervanging van de huidige bezoekersvoorziening in het Natura-2000 gebied Oostvaardersplassen.

Het project is tweemaal opgestart. Daarom heeft de Commissie m.e.r. op verzoek van het bevoegd gezag tweemaal een advies in de voorfase afgegeven: op 19 maart 2002 het Advies voor richtlijnen (terug te vinden onder projectnummer 1224) en vervolgens op 7 juli 2008 het Advies over de reikwijdte en het detailniveau Natuuractiviteitencentrum Oostvaardersplassen (na de voorfase is de titel van het project gewijzigd in 'Natuuractiviteitencentrum Oostvaardersveld').

In het MER is de essentiĆ«le informatie voor de besluitvorming aanwezig. Uit het MER blijkt dat door uitruil tussen de locatie van het centrum en een kavel in het Praamweggebied EHS-neutraal wordt gehandeld. Het MER geeft veel informatie over de aanwezige flora en fauna en de effecten daarop. In het MER wordt de locatiekeuze door het ontwerpbureau duidelijk gemotiveerd. De Commissie m.e.r. beveelt aan om inzicht te geven in de geschiedenis van het project en de afweging van locatiealternatieven.

De instandhoudingsdoelstelling van de blauwe kiekendief wordt met het voornemen niet in gevaar gebracht. Tabel 4.12 van de Passende beoordeling die bij het MER is gevoegd, gaat echter uit van een licht negatief effect als gevolg van recreatie. De Commissie m.e.r. beveelt aan om de tabel in overeenstemming te brengen met de tekst van de Passende beoordeling.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Roel van Aalderen
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Gijs Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Staatsbosbeheer regio Oost

Bevoegd gezag
Gemeente Lelystad

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 10 jul 2018