2081. Inrichting waterbergingsgebieden Benedenloop Westerwoldse Aa, Kuurbos, Bovenlanden en Hamdijk (omgeving Nieuweschans)

Het Waterschap Hunze en Aa’s en de Provincie Groningen willen een viertal waterbergingsgebieden realiseren in de omgeving van Nieuweschans, waarvan er drie ook worden ontwikkeld tot robuuste ecologische verbindingszone. Ten behoeve van de benodigde vergunning in het kader van de Ontgrondingenwet en de wijziging van de betreffende bestemmingsplannen van de gemeenten Reiderland en Bellingwedde wordt de m.e.r.-procedure gevolgd. Bevoegd gezag in de m.e.r.-procedure zijn de raden van de genoemde gemeenten en de provincie Groningen (coördinerend bevoegd gezag).

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-04-2008 Adviesaanvraag
19-04-2008 Datum kennisgeving
19-04-2008 Ter inzage legging van de informatie
20-01-2009 Advies uitgebracht
Advies_voor_richtlijnen
Toetsing
27-05-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
11-06-2009 Kennisgeving MER
11-06-2009 Ter inzage legging MER
10-09-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Nadat de startnotitie in april 2008 is gepubliceerd, is de procedure tijdelijk stilgelegd. De Commissie heeft haar advies voor richtlijnen op verzoek van het bevoegd gezag opgeschort. In januari 2009 is de procedure hervat en heeft de Commissie alsnog het richtlijnenadvies uitgebracht.

Volgens de Commissie zijn belangrijke punten voor het MER:

  • een heldere samenvatting van het voortraject, met motivatie van de daarin gemaakte keuzes;
  • vertaling van het bestaande beleid naar een streefbeeld voor de inrichting van de waterberging en de verbindingszone;
  • een meest milieuvriendelijk alternatief gericht op het benutten van kansen voor ontwikkeling van de ecologische verbindingszone.

Op 10 september 2009 heeft de Commissie een toetsingsadvies over het MER uitgebracht. Naar het oordeel van de Commissie is de essentiele informatie nodig voor de besluitvorming in het MER aanwezig. De Commissie adviseert het project zorgvuldig te monitoren en daar waar nodig bij te sturen, zowel op gevolgen voor het watersysteem in de omgeving als op de ontwikkeling van natuurwaarden in het gebied.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wouter Beekman
dr. Henk Everts
dr. ir. Jan Hoeks

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Hunze en Aa's

Bevoegd gezag
Provincie Groningen
Gemeente Bellingwedde
Gemeente Reiderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018