2079. Zoekzones stedelijke functies gemeente Ede

De gemeente Ede wil in een structuurplan ruimte reserveren voor 2-3 duizend woningen en 10 ha bedrijventerrein in verschillende dorpen rondom Ede en bij Kernhem-C. Ten behoeve van het vaststellen van het structuurplan door de gemeenteraad van Ede is een milieueffectrapport opgesteld.  

Procedure en adviezen

plan-m.e.r.
25-04-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
21-05-2008 Kennisgeving MER
21-05-2008 Ter inzage legging MER
20-08-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat alle essentiele informatie in het MER aanwezig is.

Zij beveelt aan in het definitieve structuurplan nader in te gaan op fasering en flexibiliteit voor de bebouwing van de verschillende woningbouwlocaties.

Bij nadere bestemmingsplanuitwerkingen is een meer gedetailleerd onderzoek nodig naar de gevolgen voor beschermde natuurwaarden. Hieronder valt onder andere een uitwerking van de mogelijke negatieve gevolgen voor het Natura 2000-gebied 'Veluwe', waarbij rekening wordt gehouden met cumulatie.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. drs.ir. B.A.H.V. Brorens
dhr. dr. M.P. Keuken
dhr. ir. J.E.M. Lax
mw. drs. Y.J. van Manen
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter: dhr. drs. H.G. Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: mw. drs. T. Bakker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Ede

Bevoegd gezag
Gemeente Ede

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018