2066. Omgevingsvisie Overijssel

De Omgevingsvisie is kaderstellend voor het strategisch beleid voor de fysieke leefomgeving. Doel is om meer samenhang te creëren tussen streekplan, waterhuishoudingsplan, milieubeleidsplan en provinciaal verkeer- en vervoerplan.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-02-2008 Adviesaanvraag
26-05-2008 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
aanvulling reikwijdte en detailniveau
12-08-2008 Adviesaanvraag
03-10-2008 Advies uitgebracht
Aanvullend advies R&D
Toetsing
18-12-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-12-2008 Kennisgeving MER
20-12-2008 Ter inzage legging MER
24-04-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De startnotitie is een abstracte nota waarin nog geen concrete doelstellingen en beleidskeuzen (of voorgenomen activiteiten) zijn geformuleerd.  De Commissie adviseert daarom om eerst de probleem- en doelstelling nader uit te werken en aan te geven wat de m.e.r.-plichtige activiteiten zijn, en vervolgens alternatieven en het toetsingskader in te vullen. De Commissie doet suggesties om de doelstellingen met betrekking tot duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit verder uit te werken.

In een aanvullend reikwijdte en detailniveau advies adviseert de Commissie:

  • een verdere analyse naar beleidstekorten en knelpunten uit te voeren
  • aan te geven of er alternatieven mogelijk zijn voor de beleidskeuzes
  • de duurzameontwikkelingsbeoordeling verder te concretiseren
  • het provinciaal belang verder uit te werken
  • de gevolgen voor Natura-2000 gebieden in beeld te brengen.

De Commissie heeft het planMER getoetst. Zij constateert dat de essentiële informatie voor de besluitvomring over de omgevingsvisie aanwezig is.

In het toetsingsadvies geeft de Commissie de volgende adviezen

  • de duurzameontwikkelingsbeoordeling, werk dit instrument verder uit
  • gezondheid en veiligheid, werk ten behoeve van de besluitvorming een beleidsscenario uit dat voldoet aan de doelstellingen op dit vlak
  • Natura 2000, blijf gebiedsgericht zoeken naar oplossingen voor de overmaat aan stikstof depositie
  • duurzame energie, ga na welke extra maatregelen en bestuurlijke acties kunnen worden ondernomen.

In het tijdschrift Toets 2010 nummer 2 staat een artikel over dit project.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wim Keijsers
ir. Nienke Maas
ir. Jan Termorshuizen
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Overijssel

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 21 jun 2016