2061. Uitbreiding varkenshouderij Maatschap Boonman, gemeente Scheemda

Maatschap Boonman is voornemens een bestaande varkenshouderij uit te breiden van 4500 vleesvarkens naar 8821 vleesvarkens. In de nieuwe situatie worden er vier nieuwe stallen gerealiseerd en vier van de in de totaal vijf stallen zullen worden voorzien van combiwassers. Om dit mogelijk te maken is een vergunning nodig op grond van de Wet milieubeheer. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scheemda dient hier hierover een besluit nemen. Om de vergunning te kunnen verlenen is het noodzakelijk dat een milieueffectrapport wordt opgesteld.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-03-2008 Adviesaanvraag
13-03-2008 Datum kennisgeving
13-03-2008 Ter inzage legging van de informatie
14-05-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
10-12-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-12-2008 Kennisgeving MER
11-12-2008 Ter inzage legging MER
aanvulling
22-04-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-08-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase:
De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:
  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.                

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Toetsingsfase:
De Commissie signaleert bij toetsing van het MER aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudseisen een aantal tekortkomingen die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluit-vorming. De tekortkomingen hebben betrekking op:
• de referentiesituatie;
• de beschrijving van de gevoelige gebieden in omgeving van het bedrijf;
• de alternatieven en het MMA.

Op 22 april 2009 is door de Commissie een aanvulling op het MER ontvangen. Deze aanvulling heeft zij meegenomen bij de beoordeling van het MER.

De Commissie constateert op basis van de aanvulling dat nog steeds een aantal essentiële tekortkomingen resteren. Het betreffen:
• het niet doorrekenen van de effecten van het MMA voor de aspecten fijn stof en ammoniak;
• het beschrijven van de gevoelige gebieden in de omgeving van het bedrijf.

Daarnaast merkt de Commissie op dat tijdens de looptijd van de m.e.r.-procedure de uitgangspunten voor de berekening van geur met V-Stacks vergunning zijn gewijzigd. Omdat zij inschat dat hierdoor mogelijk de conclusies uit het MER kunnen wijzigen, adviseert zij ten behoeve van de vergunningverlening nieuwe berekeningen uit te voeren.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Rob Aagten
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Mark Hille

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Boonman

Bevoegd gezag
Gemeente Scheemda

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018