2060. Recreatief groengebied Rottezoom gemeente Lansingerland

De provincie Zuid-Holland, de Stadsregio Rotterdam , de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer en het recreatieschap Rottemeren zijn voornemens een gebied van ca. 280 ha te ontwikkelen tot recreatief groengebied.  Hiervoor wijzigt de gemeente Lansingerland het bestemmingsplan. Voor besluitvorming over dit bestemmingsplan wordt de m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-02-2008 Adviesaanvraag
05-03-2008 Datum kennisgeving
05-03-2008 Ter inzage legging van de informatie
15-05-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

 De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiĆ«le informatie in het milieueffectrapport:

  • een duidelijke koppeling tussen de alternatieven, de doelen en het doelbereik. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn het watersysteem, de te verwachten waterkwaliteit, de beoogde visuele openheid van het landschap en de verkeersbelasting van de Kruisweg;
  • een heldere uiteenzetting van de hoofd- en nevendoelen. Werk op basis hiervan het beoordelingskader uit;
  • inzicht in de kwalitatieve en kwantitatieve effecten van het voornemen op het bodem- en watersysteem; 
  • een zelfstandig leesbare samenvatting op die duidelijk is voor burgers en geschikt is voor bestuurlijke besluitvorming.

De Commissie suggereert om bij de alternatiefontwikkeling rekening te houden met variatiemogelijkheden op het gebied van water, verkeer en landschap.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Frans Maas
ir. Henk Otte
prof. dr. Martien Wassen

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Eric van Dijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Gemeente Lansingerland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 dec 2008