2031. Waterrijk Almelo

De gemeente Almelo wil in een periode van 15 a 20 jaar op de locatie Waterrijk woningbouw, bedrijvigheid en gebiedsontsluitende infrastructuur ontwikkelen. De groenblauwe structuur speelt hierbij een belangrijke rol. Voor Waterrijk Alemlo wordt een ingergemeentelijk bestemmingsplan opgesteld waarvoor de procedure voor de milieueffectrapportage wordt doorlopen. De gemeenteraden van de gemeente Almelo en Twenterand zijn bevoegd gezag.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-12-2007 Adviesaanvraag
02-01-2008 Datum kennisgeving
02-01-2008 Ter inzage legging van de informatie
13-03-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
16-03-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-03-2009 Kennisgeving MER
27-03-2009 Ter inzage legging MER
05-06-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie voor de m.e.r. heeft het milieueffectrapport (MER) getoetst en is van oordeel dat alle essentiele informatie voor de besluitvorming aanwezig is.

In het bestemmingsplan worden verschillende bestemmingen, waaronder wonen en water, in de vervolgfase nader uitgewerkt. De Commissie geeft in haar advies aanbevelingen voor dit vervolgtragject, voornamelijk gericht op nader onderzoek voor de waterkwaliteit. In het MER is een brede en uitgebreide analyse van het watersysteem gemaakt, maar niet alle factoren zijn gebiedsspecifiek gemaakt. Hierdoor blijft een aantal onzekerheden bestaan die van belang zijn voor het daadwerkelijk kunnen realiseren van de gewenste (zwem)waterkwaliteit.

Naschrift per 1 mei 2012: De gemeente Almelo heeft de plannen voor woonwijk Waterrijk herzien. Een groot deel behoudt een agrarische bestemming. Het overige deel krijgt bebouwing in hogere dichtheid en minder ruimte voor water.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Marcel Klinge
ir. Jan Termorshuizen
drs. Hans Waardenburg

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Trineke Bakker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Almelo

Bevoegd gezag
Gemeente Twenterand
Gemeente Almelo

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 25 mrt 2019