1992. Grondwateronttrekking voor de klimaat- en gietwatervoorziening van Agriport A7 te Wieringermeer

Glastuinbouwbedrijven in het gebied Agriport A7 in de gemeente Wieringermeer willen gebruik maken van grondwater voor de klimaat- en gietwatervoorziening van de kassen. Het voornemen is om voor de klimaatvoorziening in de kassen gebruik te maken van ondergrondse energieopslag, ook wel koude/warmteopslag (KWO). Ook de gietwatervoorziening maakt gebruik van de ondergrond door ondergrondse hemelwaterberging (OHB) en grondwateronttrekking in combinatie met zuivering via omgekeerde osmose (RO).

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-10-2007 Adviesaanvraag
04-10-2007 Datum kennisgeving
04-10-2007 Ter inzage legging van de informatie
04-12-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
29-01-2009 Kennisgeving MER
29-01-2009 Ter inzage legging MER
05-02-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Aanvulling
16-04-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-06-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen

Vanwege de maximale grondwateronttrekking van 230 miljoen m3/j voor de koude/warmteopslag (KWO) gaat het hier om een uitzonderlijk groot project. Hoe groot de KWO uiteindelijk zal worden hangt af van de individuele glastuinbouwbedrijven en of zij van dit systeem gebruik gaan maken.

In haar advies vraagt de Commissie vooral aandacht voor:

  • de onderbouwing van de bronlocaties;
  • de hydrologische (en daarvan afgeleid) effecten;
  • de te bereiken energiebesparing;
  • de onderlinge beïnvloeding van verschillende activiteiten.

Toetsing

Na het bestuderen van het MER heeft de Commissie een aantal vragen. Hierover is overleg geweest met de betrokken partijen. Er zal een aanvulling op het MER worden opgesteld. In de aanvulling zal worden ingegaan op:

  • (de verder uitwerking van) de energie-effecten en de daaraan gekoppelde milieueffecten;
  • het risico op verzilting;
  • de (geo)hydrologie en mogelijke doorwerking daarvan op de ecologie.

De aanvulling is in april 2009 aangeleverd. De Commissie is van mening dat bovenstaande punten in de aanvulling goed zijn beschreven.

De referentie (warmtekrachtkoppeling) scoort in de huidige situatie aanzienlijk beter dan de voorgenomen KWO. Voor de toekomstige situatie is niet onerbouwd waarom KWO net zo duurzaam of zelfs duurzamer kan worden dan de referentie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Harry Boukes
ir. Hans Buitenhuis
dr. Henk Everts

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Coöperatieve Eigenaren Vereniging Glastuinbouw Wieringermeer U.A.

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C15.1 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 3 miljoen m3 per jaar (m.u.v. bronbemalers)

Bijgewerkt op: 21 feb 2012