1987. Windmolenpark Dongeradeel

De 'Vereniging Windmolenpark Dongeradeel' wil de 16 bestaande windturbines binnen de gemeente Dongeradeel ontmantelen en vervangen door nieuwe windturbines met een gezamelijk vermogen van ongeveer  18 MW. De beoogde locatie voor het windpark ligt tussen de kernen Metslawier en Dokkum ten noordwesten van de N361 en is Metslawier genoemd.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-09-2007 Adviesaanvraag
26-09-2007 Datum kennisgeving
26-09-2007 Ter inzage legging van de informatie
06-12-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
26-08-2009 Kennisgeving MER
26-08-2009 Ter inzage legging MER
17-09-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
17-11-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Procedure
Ten behoeve van de besluitvorming over de benodigde vrijstellingsprocedure artikel 19 lid 1 WRO (oud) is een besluit m.e.r.-procedure  opgestart . Inmiddels is de nieuwe Wro van kracht. Omdat de gemeente nog niet kon aangeven welk type besluit nu wordt genomen, heeft de Commissie het milieueffectrapport (MER) conform de oorspronkelijke insteek vooralsnog als besluit-MER getoetst. Daarbij zijn de milieueffecten op de locatie Metslawier beoordeeld.

Voorafgaand aan deze besluit m.e.r.-procedure heeft de gemeente Dongeradeel een haalbaarheidsonderzoek naar locaties voor windenergie binnen de gemeenten Dongeradeel en een meningspeiling onder de bevolking uitgevoerd. Op basis hiervan heeft de gemeenteraad in 2006 de voorkeur voor de onderhavige locatie Metslawier uitgesproken.

Oordeel
De Commissie is van oordeel dat in het MER alle essentiƫle informatie aanwezig is, om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij de besluitvorming.

Het MER maakt op een heldere wijze inzichtelijk, dat door het ontmantelen van alle bestaande windturbines in de gemeente Dongeradeel (16 stuks met een totaal vermogen van ongeveer 2,1 MW) en de vervanging door een nieuw windpark positieve effecten op het milieu optreden, met name op het landschap en doordat fors meer windenergie opgewekt wordt.

Voor meer informatie zie het toetsingsadvies.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ing. Caspar Slijpen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vereniging Windpark Dongeradeel

Bevoegd gezag
Gemeente Dongeradeel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
009.5 M.e.r. op grond van provinciaal besluit (Waddenzee)
D22.2 tot 1-4-2011: Windenergieopwekking >= 10megawatt per jaar of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018