1976. Theodorushaven/Noordland

De gemeente Bergen op Zoom heeft het voornemen een nieuwe (langs)haven en een industrieterrein aan te leggen op Noordland.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
26-08-2007 Datum kennisgeving
26-08-2007 Ter inzage legging van de informatie
27-08-2007 Adviesaanvraag
02-10-2007 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
plan-m.e.r.
16-10-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
20-10-2008 Kennisgeving MER
20-10-2008 Ter inzage legging MER
23-03-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Voor dit project is al eerder een MER opgesteld. Daar heeft de Commissie in 2003 een positief toetsingsadvies over uitgebracht. Omdat goedkeuring is onthouden aan het bestemmingsplan, moest er opnieuw een bestemmingsplanprocedure doorlopen worden en diende het ‘oude’ MER geactualiseerd te worden. Vanwege een wetswijziging in september 2006 is er tevens sprake van een plan-m.e.r.-plicht. Het richtlijnenadvies richt zich zowel op het plan-MER als op de actualisatie van het ‘oude’ MER.

In het document  ‘aanvullend MER’ is het oude MER geactualiseerd. Hierin is een passende beoordeling opgenomen vanwege mogelijke effecten op het Natura 2000-gebied Zoommeer. In het aanvullend MER en de aanvulling daarop wordt aannemelijk gemaakt dat aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied kan worden uitgesloten. Hierbij zijn de uitvoeringswijze en de uitvoeringsperiode van belang.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
ing. Ruud Jansen
ir. Kuindert van der Spek
ing. Rob Vogel

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Ingrid de Bondt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Bergen op Zoom

Bevoegd gezag
Gemeente Dordrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
C04.1 tot 1-4-2011: Aanleg haven, of laad- en lospier voor schepen >= 1350ton

Bijgewerkt op: 10 jul 2018