1945. Uitbreiding varkenshouderij Lokaalweg 10 te Klarenbeek

J.J.W. ter Riele (het Voorsterland) wil zijn vleesvarkenbedrijf aan de Lokaalweg 10 te Klarenbeek uitbreiden met een nieuwe stal voor 2.952 vleesvarkens. Om deze uitbreiding ruimtelijk mogelijk te maken dient het bestemmingsplan te worden herzien. Voor de besluitvorming over het bestemmingsplan wordt een procedure voor de milieueffectrapportage doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-06-2007 Adviesaanvraag
22-06-2007 Datum kennisgeving
22-06-2007 Ter inzage legging van de informatie
03-10-2007 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
26-10-2011 Kennisgeving MER
26-10-2011 Ter inzage legging MER
27-10-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
28-02-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-04-2012 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie signaleerde bij toetsing van het MER een aantal tekortkomingen die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming.  Het MER is hierop aangevuld. De aanvulling geeft een duidelijke toelcihting op maximaal mogelijke bedrijfsontwikkeling en een goed beeld voor de aspecten stikstof, geur, geluid en water. Uit de aanvulling blijkt tevens dat het voornemen voldoet aan de reeds verleende vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

De Commissie is van mening dat het MER en de aanvulling tezamen voldoende informatie geven voor de besluitvorming over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
mr. ing. René van Lieshout

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Het Voorsterland

Bevoegd gezag
Gemeente Apeldoorn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018