1935. Evenemententerrein Flevoland

Provincie Flevoland heeft in het Omgevingsplan Flevoland 2006 aangegeven ruimte te willen bieden aan de ontwikkeling van een grootschalig evenemententerrein. Hiervoor zal een uitwerkingsplan worden opgesteld, waarin meerdere locaties worden afgewogen. Dit uitwerkingsplan is plan-m.e.r.-plichtig, omdat het initiatief plaatsvindt rond de Natura 2000-gebieden Oostvaardersplassen en het Veluwemeer en omdat het een evenemententerrein van meer dan 50 ha. betreft. Het MER wordt opgesteld ten behoeve van de besluitvorming over het uitwerkingsplan.

Procedure en adviezen

Notitie reikwijdte en detailniveau
30-05-2007 Datum kennisgeving
30-05-2007 Ter inzage legging van de informatie
04-07-2007 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detainiveau
Toetsing planMER
26-09-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
03-10-2007 Kennisgeving MER
03-10-2007 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling op het planMER
04-10-2007 Kennisgeving MER
04-10-2007 Ter inzage legging MER
30-01-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
08-04-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De voorgestelde alternatieve locaties voor het voorgenomen evenemententerrein worden wellicht in mogelijkheden beperkt door nabijgelegen woningen of natuur (o.a. Natura 2000). Daarom adviseert de Commissie om –indien dit nodig blijkt- de plan-m.e.r. breder te benutten, en ook nieuwe locaties te onderzoeken. Een heldere afweging van de alternatieven is mede daarom essentieel.

Bij toetsing van het MER constateerde de Commissie enkele essentiële tekortkomingen. Zij raadde het bevoegd gezag aan deze aan te laten vullen en door de Comissie te laten toetsen.

Uit het MER en de aanvulling blijkt met name dat:

  1. voor locatie Biddinghuizen onder strenge voorwaarden significante negatieve gevolgen voor het Natura 2000-gebied kunnen worden uitgesloten. Deze constatering is van belang omdat Biddinghuizen de voorkeurslocatie van de provincie voor dit voornemen betreft; 
  2. locatie Almere grote gevolgen kan hebben voor de werking van de robuuste verbindingszone Oostvaarderswold;
  3. de geluidbelasting op natuur op basis van de beschikbare verstoringsmaat in beeld is gebracht. Met behulp van mitigerende maatregelen zijn significant negatieve gevolgen op het Natura 2000-gebied uit te sluiten. Wat betreft de geluidsbelasting op omwonenden blijkt uit het MER dat voldaan kan worden aan de grenswaarden, mits voldaan wordt aan scherpe rand-voorwaarden.

De Commissie merkt op dat de vraag onbeantwoord blijft of de andere locaties wel slagingskans hebben in verband met voldoende klandizie, als Biddinghuizen blijft bestaan. De vraag of dit reële alternatieven zijn, is daarmee niet beantwoord.

De Commissie constateert daarnaast dat de vergelijking van alter-natieven hier niet op een onbevangen wijze plaats kan vinden. Aangezien het evenemententerrein te Biddinghuizen zal blijven bestaan, zal de keuze voor ieder ander alternatief dan Biddinghuizen leiden tot het toevoegen van nieuwe milieueffecten bovenop de reeds bestaande effecten van Biddinghuizen. Hierdoor ontstaat een scheve vergelijking, waardoor dit MER naar mening van de Commissie een beperkte bijdrage levert aan een zorgvuldige besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Jan Hoeks
ir. Hans Huizer
ir. Hans van Kempen
drs. Yvonne van Manen

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Coen Balduk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Flevoland

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018