1930. Bovenregionaal logistiek park Midden- en West-Brabant

Oprichting bovenregionaal logistiek park Midden- en West-Brabant     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
31-05-2007 Datum kennisgeving
31-05-2007 Ter inzage legging van de informatie
12-07-2007 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Advies Reikwijdte en detailniveau
De Commissie acht de volgende punten essentieel voor de inhoud van het milieueffectrapport. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als het MER niet op onderstaande punten ingaat:  

  • Een onderbouwing van de behoefte aan een logistiek bedrijventerrein van deze omvang, mede in relatie tot de aanwezigheid van concurrerende bedrijventerreinen elders in Midden- en West-Brabant en daarbuiten.
  • Een onderbouwing van de locaties die zijn meegenomen in de locatieafweging en inzicht in de mogelijkheden om gecombineerde alternatieven van verschillende locaties (samen 150 hectare) te realiseren.
  • Een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu op en nabij de te onderzoeken locaties, inclusief de autonome ontwikkeling hiervan.
  • Per locatie een beschrijving van die milieueffecten die onderscheidend en mogelijk kritisch zijn. De Commissie denk daarbij met name aan de effecten op verkeer en vervoer (ontsluiting), natuur (Natura 2000), luchtkwaliteit en geluidhinder.
  • Een beoordeling van de locatiealternatieven conform het beoordelingskader opgenomen in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, aangevuld met:
    • het aspect klimaatbestendigheid (o.a. kwetsbaarheid van het watersysteem voor calamiteiten);
    • de effecten op verkeer en vervoer, natuur, luchtkwaliteit, geluidhinder en externe veiligheid, in cumulatie met de autonome ontwikkeling.
  • Een zelfstandig leesbare samenvatting die een goede afspiegeling vormt van de inhoud van het MER, en de bestuurlijke keuzes inzichtelijk maakt inclusief de consequenties daarvan.


Toetsing
Het plan-MER is gereed gekomen en is door de Commissie getoetst in het kader van de besluitvorming over de interim structuurvisie Brabant (projectnummer 2011). Voor het oordeel van de Commissie over dit plan-MER, zie aldaar.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ir. Bart Brorens
ir. Wim Keijsers
ir. Jan Termorshuizen
ing. Rob Vogel
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 15 apr 2019