1917. Gasgestookte elektriciteitsproductie-eenheid te Velsen

Nuon Power Generation BV (verder: Nuon) heeft het voornemen een nieuwe op procesgassen en aardgas gestookte elektriciteitsproductie-eenheid van maximaal 500 MWe te bouwen op haar locatie te Velsen, provincie Noord-Holland.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-04-2007 Datum kennisgeving
20-04-2007 Ter inzage legging van de informatie
12-06-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Hiervoor worden bij de bevoegde instanties, Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat Noord-Holland, milieuvergunningen aangevraagd. Voor de besluitvorming over de aanvraag van deze vergunningen wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen.

Deze eenheid zal voornamelijk gestookt worden met procesgassen afkomstig van Corus. Er is nog geen voorkeursalternatief bekend gemaakt, al is wel duidelijk dat de eenheid bij voorkeur bestaat uit één of meerdere gasturbines met afgasketel(s), waarbij de daarin geproduceerde stoom wordt gebruikt om de overcapaciteit van een reeds bestaande stoomturbine uit te nutten.

In het richtlijnenadvies geeft de Commissie aan dat het MER in ieder geval moet ingaan op het rendement, de luchtverontreinigende stoffen, CO2-afvang en opslag, koelwater en natuur.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ir. Huub Stassen
dr. Nico de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Marjan Poortinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nuon Power Generation

Bevoegd gezag
Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 10 jan 2008