1910. Zeugenhouderij De Wildt te Roswinkel

De heer H. de Wildt uit Roswinkel is voornemens een zeugenhouderij te beginnen. Er zullen 3 nieuwe stallen worden gerealiseerd met een totale capaciteit van 616 kraamzeugen, 2.000 guste en dragende zeugen, 1.108 opfokzeugen, 11.020 gespeende biggen en 8 dekberen. Voor besluitvorming over de milieuvergunning is een m.e.r. doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-04-2007 Datum kennisgeving
24-04-2007 Ter inzage legging van de informatie
08-06-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
08-04-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
08-04-2008 Kennisgeving MER
08-04-2008 Ter inzage legging MER
03-06-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

 

Het gaat om een nieuwe zeugenhouderij, op een locatie waar al eerder een vergunning voor een varkenshouderij was afgegeven. Deze vergunning is inmiddels verlopen. De Commissie beschouwt als hoofdpunten voor het MER:

  • de toekomstige ammoniakemissie en -depositie van het bedrijf en de gevolgen daarvan;
  • de individuele bijdrage van het bedrijf aan de toekomstige geurhinder;
  • de verandering in stofemissie en het effect ervan op de stofconcentratie in de directe omgeving van het initiatief.

Het MER heeft ter inzage gelegen van 9 apri t/m 22 mei 2008. Uit het MER komt naar voren dat het bedrijf invloed heeft op de ammoniakdepositie in een Natura 2000-gebied, waar de kritische depositiewaarde al wordt overschreden. Dit betekent dat significante gevolgen voor het Natura 2000-gebied niet uitgesloten kunnen worden, en dat uitbreiding of nieuwvestiging van intensieve veehouderij waarschijnlijk pas mogelijk wordt na reductie van de achtergronddepositie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
H. de Wildt

Bevoegd gezag
Gemeente Emmen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 22 dec 2020