1908. Ontwikkeling glastuinbouw Siberië fase 3 en 4, gemeente Maasbree

Wayland Nova B.V. heeft het voornemen om het bestaande glastuinbouwgebied Siberië in de gemeente Maasbree in westelijke richting uit te breiden met een (bruto) oppervlakte van 169 hectare.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-04-2007 Datum kennisgeving
04-04-2007 Ter inzage legging van de informatie
07-06-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
vastgestelde richtlijnen
Toetsing
09-01-2008 Kennisgeving MER
09-01-2008 Ter inzage legging MER
12-02-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
Toetsing aanvulling op het MER
11-04-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
29-04-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het nieuwe gebied, Siberië fase 3 en 4, moet ruimte bieden aan circa 110 hectare uitgeefbare glastuinbouwkavels en enkele bedrijven uit de agribusiness sector. Voor de aanpassing van het bestemmingsplan wordt de m.e.r.-procedure gevolgd.

In het richtlijnenadvies vraagt de Commissie met name aandacht voor een nadere uitwerking van de ambities op het gebied van duurzaamheid, landschappelijke inpassing en energiebesparing en de effecten op de natuur en  de waterhuishouding.

Het MER is geschreven en samen met het voorontwerp bestemmingsplan ter visie gelegd op 10 januari 2008.

Tijdens de toetsing heeft de Commissie aan het bevoegd gezag en de initiatiefnemer kenbaar gemaakt dat in het MER naar haar oordeel op een aantal onderdelen essentiële informatie ontbreekt. De initiatiefnemer heeft vervolgens nadere informatie aangeleverd over de waterhuishouding, natuur(compensatie), luchtkwaliteit en de effectvergelijking. De Commissie is van mening dat in het MER en de aanvullende informatie tezamen de essentiële informatie aanwezig is.

 

Belangrijke bevindingen uit het MER en de aanvullende informatie zijn:

·         Het verschil in milieueffecten tussen het maximumalternatief en het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) is beperkt. Het MMA is met name onderscheidend 

o        voor natuur omdat de minste bos- en natuurstroken verloren gaan;

o        lichthinder;

o        en de inzet van duurzame energie.

·         met een open watersysteem kan voorzien worden in de behoefte aan gietwater en is er voldoende capaciteit voor de benodigde infiltratie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Jan Hoeks
drs. Jacques Leemans
drs. ing. Leo Oprel

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Wayland Nova BV

Bevoegd gezag
Gemeente Peel en Maas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018