1902. Recreatief Landgoed De Sedde te Zeddam.

Drie ondernemers, zijn voornemens om gezamenlijk een recreatief landgoed, Landgoed de Sedde, ten noorden van Zeddam te ontwikkelen. De milieueffectrapportage (m.e.r.) wordt vrijwillig doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-03-2007 Kennisgeving startnotitie
27-03-2007 Ter inzage legging van de informatie
30-05-2007 Richtlijnenadvies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
01-07-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-07-2009 Kennisgeving MER
07-07-2009 Ter inzage legging MER
24-09-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing MER
Het MER en de aanvulling geven voldoende informatie voor het innemen van een bestuurlijk standpunt. De m.e.r.-procedure is formeel gekoppeld aan het besluit over het bestemmingsplan. Omdat er nog geen ontwerp-bestemmingsplan is, zal een nadere gedetailleerde uitwerking bij de besluitvorming over het bestemmingsplan nodig zijn. In de nadere uitwerking kunnen landschappelijke inpassing, maximaal aantal en maximale maat van de recreatiewoningen worden vastgelegd. De Commissie adviseert de archeologische waarden in kaart te brengen en te waarderen en een nadere fauna-inventarisatie uit te voeren, en deze te betrekken in de nadere uitwerking.

Advies voor richtlijnen 

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

  • een onderbouwing van het aantal te realiseren bungalows, de omvang ervan en onderbouwde prognoses van de bezoekersaantallen en de fluctuaties daarin;
  • effecten van het voornemen op de cultuurhistorische en landschappelijke waarden, waaronder de karakteristieke openheid van het gebied, eventueel aanwezig bodemarchief en het gegeven dat het plangebied deel uitmaakt van een historisch akkercomplex;
  • een samenvatting, deze moet als zelfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling vormen van de inhoud van het MER.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Marinus Kooiman
drs. Jacques Leemans
ir. Henk Otte

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dhr. D. Spel, mevr. V van Vliet, dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Recreatiebeheer Bert Tervoert BV, De Ank en hotel Carpe Diem

Bevoegd gezag
Gemeente Montferland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 06 jun 2024