1888. Ontwikkeling Plangebied Restveen en Waterparel

De gemeente Moordrecht en de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel hebben het voornemen om in het zuidoostelijke deel van de Zuidplaspolder een overwegend agrarisch gebied om te vormen tot gebied met een belangrijke functie voor water en natuur.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-01-2007 Datum kennisgeving
24-01-2007 Ter inzage legging van de informatie
25-04-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
14-11-2007 Kennisgeving MER
14-11-2007 Ter inzage legging MER
29-11-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

  • een beschrijving van de onderlinge relaties tussen de verschillende onderdelen van de voorgenomen activiteit;
  • een goede beschrijving van het watersysteem en het waterbeheer van de voorgenomen activiteit en de alternatieven, in relatie tot de doelstellingen voor natuur, recreatie en landbouw;
  • een meest milieuvriendelijk alternatief dat zoveel mogelijk ruimte biedt aan de ontwikkeling van voor het plangebied relevante zeldzame natuurdoeltypen en dat de ecologische potenties optimaal benut;
  • een samenvatting die zelfstandig leesbaar is en een goede afspiegeling is van de inhoud van het MER.

Tijdens de toetsing heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de Commissie, de bevoegd gezagen en de initiatiefnemers. Daar heeft de Commissie (mede naar aanleiding van de inspraakreacties) kenbaar gemaakt dat het MER naar haar oordeel op een aantal onderdelen nog onvolledig was en geen juist beeld schetste voor de besluitvorming. Het betrof de volgende onderdelen:

  • Watersysteem en waterbeheer;
  • Doelen en doelbereik;
  • Relaties binnen voorgenomen activiteit.

Naar aanleiding daarvan hebben de bevoegd gezagen de Commissie verzocht de advisering op te schorten om de initiatiefnemers in de gelegenheid te stellen een aanvulling op het MER te maken. Deze aanvulling is door de initiatiefnemers niet aangeleverd, omdat het initiatief is gewijzigd.
 
Het gewijzigde initiatief houdt volgens de initiatiefnemers het volgende in; de in de startnotitie opgenomen ambitie van realisering van 325 hectare natuur is in de loop van het planproces bijgesteld. In de Groene Waterparel wordt 150 hectare rechtstreeks tot natuur bestemd. Aangezien 175 hectare natuur in het Restveengebied op basis van vrijwilligheid zal moeten worden behaald zal hiervan jaarlijks ongeveer 2,5% worden gerealiseerd. In de planperiode van 10 jaar is dit 25% van 175 hectare, dus 44 hectare. In de wijzigingsbevoegdheid van het ontwerpbestemmingsplan voor het restveen natuurgebied is een maximum opgenomen van 75 ha natuur. Hierdoor blijft het initiatief naar verwachting (194 ha) en wettelijk (225 ha) ruim onder de 250 hectare en is daardoor volgens de initiatiefnemers niet m.e.r.-plichtig maar m.e.r.-beoordelingsplichtig.
 
Aangezien het initiatief is gewijzigd en niet langer sprake is van een m.e.r.-plicht maar van een m.e.r.-beoordelingsplicht is door beide initiatiefnemers c.q. gemeenten aan de Commissie aangeven dat de ingezette m.e.r-procedure is afgebroken. De Commissie zal hierdoor geen toetsingsadvies over het MER Restveen en Groene Waterparel uitbrengen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wil van Duijvenbooden
drs. Yvonne van Manen

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Andor van Dijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Projectbureau driehoek RZG Zuidplas
Gemeente Moordrecht
Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel

Bevoegd gezag
Gemeente Moordrecht
Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 16 nov 2018