1881. Munitiespringterrein Nijmegen

De gemeente Nijmegen wil een springlocatie langs de Bemmelsedijk te Lent realiseren om explosieven onschadelijk te maken.

Procedure en adviezen

Beoordeling
09-02-2007 Adviesaanvraag
12-04-2007 Advies uitgebracht
Beoordeling

Opmerkingen bij de advisering

De explosieven zijn afkomstig uit het Waalsprong gebied dat bouwrijp wordt gemaakt voor de verdere ontwikkeling van de Vinex locatie Waalsprong. Voor deze activiteit moet een vergunning inzake de Wet milieubeheer worden verleend. Tevens is voor de springlocatie een bestemmingsplanherziening of een vrijstellingsprocedure nodig.

De oprichting van een inrichting bestemd voor de vernietiging van explosieve stoffen is milieueffectrapportage (m.e.r.)-beoordelingsplichtig. De gemeente Nijmegen heeft een aanmeldingsnotitie opgesteld. Deze notitie bevat de milieu-informatie voor het bevoegd gezag om te kunnen beoordelen of een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld. De gemeente Nijmegen heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) gevraagd advies uit te brengen over de m.e.r.-beoordeling voor het munitiespringterrein Nijmegen. 

De Commissie is van oordeel dat de voorgenomen activiteit geen aanleiding zal geven tot aanzienlijke nadelige milieugevolgen. De Commissie is dan ook van mening dat m.e.r. geen toegevoegde waarde zal hebben bij de besluitvorming over de voorgenomen m.e.r.-beoordelingspichtige activiteit. De activiteit is bescheiden van omvang, in de tijd beperkt en qua effecten beheersbaar in onder andere de vergunning Wet milieubeheer en eventuele vergunning Natuurbeschermingswet. De Commissie adviseert:

  • de tijdelijkheid van de activiteit vast te leggen in het besluit;
  • om in de bestemmingsplanherziening of vrijstellingsprocedure aandacht te besteden aan de (ruimtelijke) onderbouwing van de keuze voor de springlocatie;
  • om bij de aanvraag milieuvergunning een aanvullende verspreidingsberekening uit te voeren.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Reinoud Kleijberg
drs. Rienk van der Werff

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nijmegen

Bevoegd gezag
Nijmegen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D45.0 tot 1-4-2011: Explosieve stoffen terugwinnen of vernietigen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018