1878. Pluimveehouderij Van den Schoor, gemeente Nederweert

De heer P.M.C. van der Schoor is voornemens een pluimveebedrijf op perceel sectie M nummers 1715 en 1716 uit te breiden. In de nieuwe situatie wordt er eenn nieuwe stal gerealiseerd met volièresysteem. Tevens wordt voor de bestaande volièrestal een bergruimte gerealiseerd. Hiervoor wordt een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer aangevraagd. Voor de besluitvorming over de aanvraag van deze vergunning wordt de procedure van milieueffectrapportage doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-02-2007 Datum kennisgeving
08-02-2007 Ter inzage legging van de informatie
11-04-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
19-03-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
20-03-2008 Kennisgeving MER
20-03-2008 Ter inzage legging MER
aanvulling
30-07-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
31-07-2008 Kennisgeving MER
31-07-2008 Ter inzage legging MER
23-09-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies en de aanvulling daarop

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie constateerde tijdens de toetsing van het MER aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudseisen een aantal essentiële tekortkomingen. Deze hadden betrekking op:

  • het ontbreken van een zelfstandig leesbare samenvatting;
    foutieve invoergegevens met betrekking tot emissiepunten;
  • ventilatiecapaciteit en uittreedsnelheden;
  • onjuiste uitwerking van het aspect luchtkwaliteit;
  • gebruik van een niet adequaat verspreidingsmodel voor geur.

Naar aanleiding hiervan heeft de initiatiefnemer bij bevoegd gezag een aanvulling op het MER ingediend. Op 30 juli 2008 heeft de Commissie de aanvulling ontvangen en getoetst. De aanvulling op het MER is op alle bovenstaande punten ingegaan. De Commissie is van oordeel dat met de aanvulling alle essentiële informatieaanwezig is om het milieubelang een volledige plaats te kunnen geven in de besluitvorming.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
dhr. P.M.C. van der Schoor

Bevoegd gezag
Gemeente Nederweert

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018