1877. Varkenshouderij Oppe Tump BV te Kelpen-Oler

Oppe Tump B.V. wil zijn varkenshouderij uitbreiden en wijzigen. In het kader van de vergunning Wet milieubeheer dient het college van burgemeester en wethouders hierover een besluit te nemen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-02-2007 Datum kennisgeving
02-02-2007 Ter inzage legging van de informatie
30-03-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
23-04-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
24-04-2008 Kennisgeving MER
24-04-2008 Ter inzage legging MER
aanvulling
09-09-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
10-10-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Aanvullend
14-04-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
04-06-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Belangrijkste elementen voor het MER zijn volgens de Commissie:

  • de toekomstige ammoniakemissie van het bedrijf en de gevolgen daarvan voor kwetsbare natuurgebieden;
  • de individuele bijdrage van het bedrijf aan de toekomstige geurhinder;
  • de verandering in stofemissie en het effect ervan op de stofconcentratie in de directe omgeving van het initiatief.

Aanvankelijk constateerde de Commissie bij de toetsing van het MER aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudseisen een aantal essentiële tekortkomingen. De initiatiefnemer heeft op basis van deze opmerkingen een eerste aanvulling op het MER ingediend bij het bevoegd gezag. Deze aanvulling is op 9 september 2008 aan de Commissie aangeboden.

De Commissie was echter van oordeel dat op een aantal punten nog steeds essentiële informatie ontbrak. De essentiële tekortkomingen betroffen:

  • het beperkte aantal alternatieven dat in de aanvulling wordt uitgewerkt en onvoldoende onderbouwing van de kwalitatieve vergelijking van alternatieven;
  • onvoldoende uitwerking van de cumulatie van geurhinder;
  • het gebruik van verschillende parameters en het niet hanteren van actuele emissiefactoren voor fijn stof.

De initiatiefnemer heeft het MER voor een tweede keer aangevuld op
3 april 2009. Deze aanvulling heeft de Commissie bij haar beoordeling betrokken. Zij is van oordeel dat in het MER en de beide aanvullingen nu alle essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang voldoende te kunnen laten meewegen in de besluitvorming over de Wm-vergunning.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Marc Pijnenburg
ir. Michel Smits

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Lonneke Bekkers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Oppe Tump B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Leudal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018