1873. Varkenshouderij Huisman te Finsterwolde

De heer E. Huisman is voornemens een vleesvarkensbedrijf op te richten aan de Carel Coenraadpolder 1 te Finsterwolde. In de nieuwe situatie zullen nieuwe stallen worden gerealiseerd voor 9.000 vleesvarkens. Hiervoor wordt bij het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reiderland, een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) aangevraagd. Voor de besluitvorming over de aanvraag van deze vergunning wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-02-2007 Datum kennisgeving
08-02-2007 Ter inzage legging van de informatie
17-04-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
11-07-2007 Kennisgeving MER
11-07-2007 Ter inzage legging MER
03-10-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiƫle informatie in het MER. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt:

  • de toekomstige ammoniakemissie en -depositie van het bedrijf en de gevolgen daarvan;
  • de individuele bijdrage van het bedrijf aan de toekomstige geurhinder.
  • de verandering in stofemissie en het effect ervan op de stofconcentratie in de omgeving.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Nb-wet, Wgv en Blk 2005.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Hay Hendriks

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
dhr. E. Huisman

Bevoegd gezag
Gemeente Reiderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018