1853. Varkenshouderij Knoops te Lierop

Knoops Beheer BV heeft het voornemen hun varkensbedrijf aan de Oude Goorenweg 4 te Lierop te veranderen. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd te worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren dient hierover een besluit te nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-12-2006 Kennisgeving startnotitie
14-12-2006 Ter inzage legging van de informatie
13-02-2007 Richtlijnenadvies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
08-09-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
Aanvulling op het MER
25-01-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
11-03-2010 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen:
Uit de startnotitie blijkt dat de initiatiefnemer zijn bedrijf, dat gelegen is binnen een extensiveringsgebied - in de nabijheid van kwetsbare natuurgebieden, waaronder Natura 2000 gebieden -, wil wijzigen. De commissie merkt op dat hier al sprake is van een hoge achtergrondconcentratie. Het streven van het bevoegd gezag is om de ammoniakdepositie op deze gebieden te verminderen. Gegeven deze omstandigheden is de Commissie van mening dat de locatiekeuze beargumenteerd dient te worden.

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:
• de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
• de bijdrage aan de lokale geurhinder;
• de fijn stof emissies.
Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Toetsing:
De Commissie miste in het MER informatie die naar haar oordeel essentieel is voor de besluitvorming. De Commissie adviseerde om het MER op de volgende punten aan te vullen:
•  de onderbouwing van de invoergegevens;
• de uitwerking van de referentiesituatie;
• de uitwerking van de verzurende en vermestende emissie en depositie;
• de uitwerking van geur; 
• de uitwerking van fijn stof;
• de samenvatting. 

Op 25 januari 2010 heeft de Commissie via het bevoegd gezag een aanvulling op het MER ontvangen. Deze aanvulling heeft de Commissie bij haar beoordeling betrokken. Uit de aanvulling blijkt verder dat:
• het gecorrigeerd ammoniakemissieplafond op juiste wijze is bepaald;
• de tekening niet in overeenstemming is met de uitgangspunten in het MER ten aanzien van het netto hokoppervlak;
• de emissies van de warmtekrachtkoppeling voldoen aan wet- en regel-   geving;
• de depositie van Ntotaal bij het voorkeursalternatief afneemt
   ten opzichte van de vergunde referentiesituatie;
• alle lucht uit de (mest)opslagen via de warmtekrachtkoppeling wordt 
   afgevoerd en verbrand en derhalve vanuit deze opslagen geen
   geuremissies ontstaan;
• de omrekeningen naar de fijn stofemissie correct zijn gecorrigeerd.
   Bovendien is de tweede warmtekrachtkoppeling in de berekeningen
   meegenomen. Hieruit blijkt dat wordt voldaan aan de toetsingscriteria
   voor fijn stof uit de Wet milieubeheer.

Hoewel de aanvulling veel extra informatie geeft is de Commissie van oordeel dat in het MER en de aanvulling tezamen nog altijd essentiële informatie ontbreekt om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in de besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Hay Hendriks
ing. Ingrid Spapens-Reijnders

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Knoops Beheer BV

Bevoegd gezag
Gemeente Someren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018