1846. Varkenshouderij Braks te Odiliapeel

De heer Braks heeft het voornemen zijn varkenshouderij aan de Voorpeel 5 te Odiliapeel uit te breiden tot 5.400 gespeende biggen, 288 kraamzeugen, 1238 guste en dragende zeugen, 4 dekberen, 480 opfokzeugen en 10.200 vleesvarkens.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-12-2006 Datum kennisgeving
11-12-2006 Ter inzage legging van de informatie
02-02-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
13-11-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
21-11-2007 Kennisgeving MER
21-11-2007 Ter inzage legging MER
17-01-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiƫle informatie in het MER. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt:

  • de toekomstige ammoniakemissie en -depositie van het bedrijf na realisatie van de uitbreiding;
  • de individuele bijdrage van het bedrijf aan de toekomstige geurhinder;
  • de verandering in stofemissie en de heersende concentraties fijn stof.

In het MER zijn de alternatieven goed vergelijkbaar gepresenteerd en de keuze voor het voorkeursalternatief is goed onderbouwd. Daarmee geeft het MER goede en bruikbare informatie om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Hay Hendriks

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Richard Zwiers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Braks Agrarische Bedrijven b.v.

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018