1842. Varkenshouderij maatschap Verhees te Someren

De heer Verhees is voornemens zijn bedrijf aan de Provinciale weg 9-11 te Someren, gelegen in een extensiveringsgebied natuur, te verplaatsen naar Limburglaan ongenummerd te Someren Heide. In de nieuwe situatie zullen nieuwe stallen worden gerealiseerd voor 1.000 fokzeugen en 6.500 vleesvar-kens. Om dit mogelijk te maken moet de gemeente Someren een besluit nemen over de benodigde vergunning op grond van de Wet milieubeheer. Voorafgaand aan dit besluit wordt een milieueffectrapport opgesteld door de Maatschap Verhees.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-11-2006 Datum kennisgeving
30-11-2006 Ter inzage legging van de informatie
02-02-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
03-09-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
10-09-2008 Kennisgeving MER
10-09-2008 Ter inzage legging MER
aanvulling
04-03-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
09-04-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert het bevoegd gezag de initiatiefnemer de locatiekeuze nader te laten beargumenteren vanwege de nabijgelegen kwetsbare natuurgebieden. 

Als belangrijkste punten voor het MER noemt de Commissie verder:

 • de emissie van ammoniak na verplaatsing van het bedrijf en de depositie van ammoniak op de nabijgelegen, voor verzuring gevoelige gebieden;
 • de individuele bijdrage van het bedrijf aan de toekomstige geurhinder;
 • de verandering in stofemissie en de heersende concentraties fijn stof.

De Commissie miste in het MER informatie die essentieel is voor de besluitvorming. Naar de mening van de Commissie behoefde het MER een aanvulling ten aanzien van de volgende essentiële tekortkomingen:

 • de uitwerking van de ammoniakemissie en –depositie;
 • de uitwerking van de referentiesituatie;
 • de uitwerking van de gevolgen voor de fijn stofconcentratie;
 • de huisvesting die voldoet aan de eisen van het Varkensbesluit;
 • zelfstandig leesbare samenvatting.

  Verder constateerde de Commissie nog een aandachtspunt in het MER. Dit aandachtspunt betrof geen essentiële tekortkoming, maar een aandachtspunt dat betrokken kan worden bij de verdere besluitvorming.
 • De initiatiefnemer heeft het MER op 12 maart 2009 aangevuld. Deze aanvulling heeft de Commissie bij haar beoordeling betrokken. Zij is van oordeel dat in het MER en de aanvulling daarop alle essentiële informatie aanwezig is voor de besluitvorming over de Wm-vergunning.

  Betrokken partijen

  Samenstelling van de laatste werkgroep

  ir. Sjoerd Bokma
  ing. Hay Hendriks
  ir. Johan Zonderland

  Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
  Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

  Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

  Initiatiefnemer
  Maatschap Verhees

  Bevoegd gezag
  Gemeente Someren

  Overige gegevens

  Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


  Categorieën Besluit m.e.r.

  Code Omschrijving
  C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

  Bijgewerkt op: 10 jul 2018