1834. Natuur- en recreatiepark Muzenrijk (BillyBird), gemeente Cranendonck

BillyBird Beheer BV en NIBA NV hebben het voornemen een natuur- en recreatieterrein van ca. 80 hectare te ontwikkelen nabij de Randweg-Noord in Budel (gemeente Cranendonck). De ontwikkeling van het park is gekoppeld aan een ontgronding ten behoeve van het aanleggen van een recreatieplas en grondstoffenwinning.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-11-2006 Datum kennisgeving
09-11-2006 Ter inzage legging van de informatie
11-01-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
02-03-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-03-2010 Kennisgeving MER
04-03-2010 Ter inzage legging MER
08-07-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase
Ten behoeve van aanpassing van het bestemmingsplan wordt de m.e.r.-procedure doorlopen. In het richtlijnenadvies vraagt de Commissie met name aandacht voor de effecten van de ontgronding op natuurgebieden en hinder voor de omgeving. Daarnaast vraagt de Commissie om in het MER in te gaan op de verkeers- en verkeersgerelateerde effecten van het recreatiegebied.

Toetsingsfase
Bij toetsing van het MER constateerde de Commissie dat essentiƫle informatie ontbrak over de hydrologische gevolgen en gevolgen voor Natura 2000-gebieden. Daarop is een aanvulling op het MER opgesteld, die is betrokken bij de toetsing.

Het MER en de aanvulling tezamen bevatten voldoende informatie voor de besluitvorming. Uit het hydrologisch onderzoek blijkt dat de ontgronding aanzienlijke effecten op de hydrologie kan hebben zolang geen mitigerende maatregelen worden genomen (afdekking met slechtdoorlatend materiaal). Daarom adviseert de Commissie om te borgen dat een goed monitoringssysteem wordt opgezet en mitigerende maatregelen worden genomen of achter de hand worden gehouden.

Verder geeft de Commissie aan dat bij nadere uitwerking van het voornemen van belang is dat vastgesteld wordt of het MER nog ten grondslag kan liggen aan het besluit, of dat als gevolg van nadere uitwerking of wijziging van het voornemen een aanvulling op het MER nodig is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
dr. Kick Hemker
ing. Johan Janse
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
NIBA NV
BilyBird

Bevoegd gezag
Gemeente Cranendonck

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018