1832. Oostelijk deel van de Stedelijk Regio (MEROS), Noord-Brabant

In en rondom Helmond is er behoefte aan nieuwe grootschalige woon- en werklokaties.De startnotitie spreekt van ongeveer 6.000 woningen en bedrijventerrein. De planperiode is van 2015 tot 2030.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-11-2006 Datum kennisgeving
10-11-2006 Ter inzage legging van de informatie
15-03-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Ter onderbouwing van de lokatiekeuze stelt het samenwerkingsverband regio Eindhoven (SRE) een milieueffectrapport op.

Bij de m.e.r.-procedure zijn de gemeenten Asten, Geldrop-Mierlo, Helmond, Laarbeek en Someren betrokken.

Zij kiezen er bij deze plan-m.e.r. voor vrijwillig de procedure van besluit-m.e.r. te volgen omdat deze meer zorgvuldigheidswaarborgen bevat dan de procedure van plan-m.e.r.

In de startnotitie staat al een eerste beoordeling van een serie lokaties.

De Commissie vraagt in het richtlijnenadvies aandacht voor:

  • een visie op de ruimtelijke hoofdstructuur
  • onderbouwing van de behoefte aan woon- en werklocaties
  • gezondheidambities
  • strategische keuzes rondom de begrenzing van het zoekgebied, natuur, water, landschap en bereikbaarheid.

De toetsing van dit MER is geregistreerd onder nummer 2491 (Structuurvisie Brainport Oost). De ontwikkelingen die in dit MER worden behandeld, zijn namelijk samen met die uit het MER 'Noordoostcorridor' (nummer 2319) integraal verwerkt in de structuurvisie voor het betrokken gebied. De Commissie brengt één advies uit over beide milieueffectrapporten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
drs. Reind van Doorn
dr. Henk Everts
drs. Roeland van Kerkhoff
prof. dr. ir. Frans Maas
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Asten
Geldrop-Mierlo
Helmond
Laarbeek
Someren
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018