1809. Scheldekwartier en Edisongebied e.o. te Vlissingen

binnenstedelijke herinrichting, ten behoeve van wonen, onderwijs, werken, detailhandel, kennisintensieve bedrijvigheid, recreatieve doeleinden en een jachthaven.      

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-08-2006 Datum kennisgeving
30-08-2006 Ter inzage legging van de informatie
17-11-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
07-05-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
08-05-2008 Kennisgeving MER
08-05-2008 Ter inzage legging MER
03-07-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies is aangegeven dat de onderstaande punten essentiële informatie zijn in het milieueffectrapport.

  • de fasering van de planontwikkeling en de realisatie in relatie tot de behoefteramingen voor de verschillende planonderdelen en de beoogde ruimtelijke kwaliteit;
  • de overlast tijdens de realisatie in relatie tot de fasering;
  • de ernst en omvang van de verontreiniging van de bodem, waterbodem en het grondwater in het plangebied, de wijze waarop daarmee wordt omgegaan bij de herstructurering en de mogelijke effecten daarvan;
  • de effecten van het voornemen op het Natura-2000 gebied de Westerschelde.

Bij toetsing van het MER was nog onbekend of de bestemmingsplannen de vorm zullen krijgen van een globaal plan, gevolgd door uitwerkingsplannen, of van meer gedetailleerde deelplannen. De bestemmingsplannen zelf zijn nog niet opgesteld of in procedure gebracht. Dit maakt het mogelijk de milieu-informatie uit het MER optimaal te benutten bij het ontwerpen van de inrichting en het opstellen van het bestemmingsplan hiervoor. De Commissie kan hierdoor echter geen uitspraak doen over de milieu-informatie in relatie tot het voorgenomen besluit.

De Commissie merkt op dat de informatie in het Hoofdrapport MER tamelijk globaal van karakter is. De achterliggende rapportage geeft meer detailinformatie, echter op een aantal aspecten nog onvoldoende voor een gedetailleerd bestemmingsplan. Indien een globaal bestemmingsplan wordt opgesteld is de informatie in het (plan-)MER voldoende. Het kan nodig zijn voor uitwerkingsplannen de milieu-informatie aan te vullen tot het daarbij behorende detailniveau.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ir. Wil van Duijvenbooden
drs. Sjef Jansen
ir. Jaap de Zeeuw
ir. Eric Zinger

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Vlissingen

Bevoegd gezag
Gemeente Vlissingen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
C10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 500 ligplaatsen of >= 250 in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
D11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 2000 woningen in bebouwde kom
D11.2 tot 1-4-2011: Stadsproject >= 100ha of >= 200.000m3 bvo: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018