1790. Varkenshouderij Van Limpt-Van den Borne VOF te Reusel

Van Limpt-Van den Borne VOF wil de bestaande varkenshouderij aan de ’t Holland 13 te Reusel met 7.570 vleesvarkens te gaan uitbreiden met 864 vleesvarkensplaatsen en 2.010 (op)fokzeugen. Daarnaast vinden er wijzigingen plaats ten opzichte van de vigerende vergunning. Zo worden chemische luchtwassers geïnstalleerd en wordt de opslag van bijproducten uitgebreid.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-07-2006 Datum kennisgeving
21-07-2006 Ter inzage legging van de informatie
05-10-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
08-10-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-10-2008 Kennisgeving MER
20-10-2008 Ter inzage legging MER
aanvulling
27-04-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-07-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:  

  • een onderbouwde afweging of de voorgenomen activiteit op deze locatie kan plaatsvinden;
  • een omschrijving van de ammoniakemissie en –depositie;
  • een kwantitatieve omschrijving van geurhinder;
  • een kwantitatieve beschrijving van de verandering in fijn stofconcentraties;
  • het opnemen van een meest milieuvriendelijk alternatief.

Op 9 oktober 2008 heeft de Commissie het MER ontvangen. Aanvankelijk constateerde de Commissie bij toetsing van het MER aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudseisen een aantal tekortkomingen, die zij essentieel achtte voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. Daarbij ging het om de volgende punten:
- de uitwerking van een nieuwe referentiesituatie op basis van de daad-werkelijk bestaande situatie,
- de uitwerking van ammoniak,
- de uitwerking van de geurhinder,
- de uitwerking van luchtkwaliteit,
- de (uitwerking van de) invoergegevens,
- de uitwerking van het mma,
- de samenvatting en
- de uitwerking van de activiteit mestverwerking.

Hierover heeft een gesprek plaats gevonden met de initiatiefnemer en het bevoegde gezag. De Commissie heeft verzocht de ontbrekende informatie binnen zes weken aan te vullen.

De Commissie heeft op 27 april 2009 van het bevoegd gezag de aanvulling op het MER ontvangen, waarin bovenstaande punten zijn behandeld. De Commissie is van mening dat in het MER en de aanvulling tezamen nog steeds essentiële informatie ontbreekt. De ontbrekende essentiële informatie heeft betrekking op:
- de uitwerking van een nieuwe referentiesituatie op basis van de daad-werkelijk bestaande situatie,
- de (uitwerking van de) invoergegevens,
- de uitwerking van het mma,
- de samenvatting.

Verder constateert de Commissie nog een aandachtspunt in het MER. Het gaat hierbij om de samenhang met de procedure Wet ruimtelijke ordening. Dit aandachtspunt betreft geen essentiële tekortkoming, maar kan betrokken worden bij de verdere besluitvorming.

Het bevoegd gezag heeft op 20 oktober 2009 laten weten dat zowel het vergunningverleningstraject als het m.e.r.-traject zijn afgebroken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
Chris Spapens

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: mr. Harry Hoogenboom

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Van Limpt-Van den Borne VOF

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018