1787. Herinrichting drinkwaterwinning Onnen

N.V. Waterbedrijf Groningen heeft het voornemen om de drinkwaterwaterwinning in de Onner- en Oostpolder te wijzigen, omdat het gebied met de huidige winputten is aangewezen als gebied voor waterberging. In zowel de huidige als de nieuwe situatie betreft de te vergunnen hoeveelheid 19,8 miljoen m3 per jaar. In het raamconvenant Hunze & Drentsche Aa is afgesproken de gemiddelde jaarlijkse onttrekking aan een maximum van 12 miljoen m3 te binden.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-07-2006 Datum kennisgeving
06-07-2006 Ter inzage legging van de informatie
06-10-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
11-06-2007 Kennisgeving MER
11-06-2007 Ter inzage legging MER
aanvulling
09-10-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetingsadvies 2

Opmerkingen bij de advisering

In de richtlijnenfase heeft de Commissie gevraagd een alternatief uit te werken met een zo optimaal mogelijk herstel van kwel- en grondwaterafhankelijke natuur in het dal van de Drentsche Aa en het Zuidlaardermeergebied.

Het MER geeft op een bondige en toegankelijke wijze een goed inzicht in de relatie tussen geohydrologie en ecologie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
dr. Kick Hemker
dr. ir. Jan Hoeks
ir. Bert Pijpers

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: dr. ir. Johan Brons

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Waterbedrijf Groningen

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C15.1 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 3 miljoen m3 per jaar (m.u.v. bronbemalers)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018