178. Golfbaan op de ambachtsheerlijkheid Cromstrijen

De voorgenomen activiteit betreft de inrichting en het gebruik van een 27-holes golfbaan op een terrein van circa 27 ha in de Westerse polder in de gemeente Cromstrijen.

Procedure en adviezen

Ontheffing
16-02-1988 Adviesaanvraag
18-02-1988 Datum kennisgeving
18-02-1988 Ter inzage legging van de informatie
16-03-1988 Advies uitgebracht
Advies over het verzoek om ontheffing

Opmerkingen bij de advisering

De bij het verzoek geleverde informatie liet in eerste instantie nog te veel vragen bestaan om een advies over de ontheffing te kunnen geven. Door het locatiebezoek en aanvullende schriftelijke informatie werd deze tekortkoming opgeheven. De Commissie was ten slotte van mening, dat er “geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn en dat er dus geen belangrijke bezwaren bestaan tegen het verlenen van een ontheffing van de m.e.r.-plicht op basis van artikel 41e, eerste lid onder a van de Wabm”. Bij de uitvoering en het gebruik zou wel aandacht moeten worden geschonken aan milieubeschermende inrichtingsmaatregelen en milieuvriendelijke beheermaatregelen.

Het bestemmingsplan voor de golfbaan is op 9 mei 1989 goedgekeurd door GS van Zuid-Holland. De golfbaan is in de zomer van 1991 in gebruik genomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Rob Lambeck
ir. Naut Wijnhoven

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: drs. Martha Buitenkamp

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen

Bevoegd gezag
Cromstrijen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018