1767. Kolengestookte elektriciteitscentrale RWE Power AG op de Maasvlakte

RWE Power AG (verder RWE) heeft het voornemen om een kolengestookte elektriciteitscentrale met een bruto elektrisch vermogen van circa 1600-2200 MWe op de Maasvlakte te realiseren.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-05-2006 Datum kennisgeving
29-05-2006 Ter inzage legging van de informatie
05-07-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Voor dit voornemen heeft RWE een vergunning nodig op grond van de Wet milieubeheer (Wm) waarvoor de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland bevoegd gezag is. Daarnaast is een vergunning nodig op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De Commissie vraagt in haar advies het complete proces van het initiatief te beschrijven en de keuzes daarin onderbouwen. Ga in op uitvoeringsalternatieven voor de conversietechnologie en voor de rookgasbehandeling. 

Beschrijf de emissies van de installatie voor het standaardpakket (base case) van brandstoffen, maar ook voor de vanuit milieuoogpunt meest ongunstige brandstofsamenstelling (worst case). Het MER dient van de verschillende alternatieven de volgende milieueffecten weer te geven:

  • een onderbouwd, kwantitatief inzicht in de emissies naar de lucht van fijn stof, CO2, SO2, NOx, zware metalen (Hg, Cd), PAK’s en dioxines. Presenteer zowel de jaarvrachten als de piekemissies;
    een berekening van de mogelijke immissieconcentraties van de verschillende geëmitteerde stoffen;
  • de besparing aan primaire energie en de reductie van CO2-emissie (zowel de reductie van CO2 van fossiele brandstof bij de inzet van biomassa als de reductie van CO2 door toepassing van emissiereducerende technieken);
  • effecten van koeling;
  • de mogelijke negatieve gevolgen voor de beschermde natuur.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Frank van den Aarsen
ir. Henk Buijtenhek
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
RWE Power AG

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 10 jul 2018