1757. Thermische conversie van stapelbare pluimveemest BMC Moerdijk

Initiatiefnemer BMC Moerdijk BV heeft het voornemen om op het bedrijventerrein van Havenschap Moerdijk te Moerdijk de reeds vergunde centrale voor de opwekking van duurzame energie door middel van verbranding van pluimveemest te wijzigen. De wijziging houdt in dat de productiecapaciteit toeneemt en dat naast pluimveemest andere soorten biobrandstof kunnen worden ingezet.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-05-2006 Datum kennisgeving
05-05-2006 Ter inzage legging van de informatie
24-07-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
10-11-2006 Kennisgeving MER
10-11-2006 Ter inzage legging MER
16-02-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt:

  • bij de beschrijving van de milieueffecten moet de nadruk komen te liggen op luchtverontreiniging (inclusief geurhinder) en reststoffen;
  • ten aanzien van de reststoffen dient met name de afzet van fosfaat en kalium uit de assen duidelijk beschreven te worden;
  • een meest milieuvriendelijk alternatief waarin het voornemen gerealiseerd kan worden met de minst negatieve milieueffecten door bijvoorbeeld het optimaliseren van het energetisch rendement, het maximaal reduceren van de emissies en het hergebruik van reststoffen;
  • een zelfstandig leesbare samenvatting, die duidelijk is voor burgers en geschikt is voor bestuurlijke besluitvorming

De Commissie adviseert aan het bevoegd gezag bij de besluitvorming rekening te houden met de effecten voor de luchtkwaliteit. Daarnaast wijst de Commissie erop dat de onderbouwing met betrekking tot eventuele gevolgen voor het Hollands Diep bij de verdere besluitvorming nog moet worden gegeven. Ook adviseert de Commissie in het algemeen voor het gehele industriegebied na te gaan wat de gevolgen zijn op het Hollands Diep en dit verder te monitoren.

De aanvraag met betrekking tot de revisievergunning is door initiatiefnemer ingetrokken, Het bevoegd gezag heeft dit op 29 juni 2007 bevestigd. Hiermee is ook de m.e.r.-procedure beeindigd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Willem Assink
ing. Albert Dragt
ir. Huub Stassen
dr. Nico de Vries

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: mr. Selma van Velsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
BMC Moerdijk BV

Bevoegd gezag
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen
D22.1 tot 1-4-2011: Energiecentrale (geen kerncentrale) oprichten, wijzigen of uitbreiden >= 200megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 15 nov 2018