1755. Varkenshouderij Voesten-Kamp bv te Nijensleek, gemeente Westerveld

De firma Voesten-Kamp BV wil haar varkensbedrijf aan de Polderweg te Nijensleek in de gemeente Westerveld uit breiden. In de nieuwe situatie zullen bestaande stallen worden aangepast en nieuwe stallen worden gerealiseerd voor ruim 8.000 vleesvarkens, ruim 1.500 (opfok)zeugen en ruim 4.000 biggen. Hiervoor wordt een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) aangevraagd. Voor de besluitvorming over de aanvraag van deze vergunning wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-05-2006 Datum kennisgeving
03-05-2006 Ter inzage legging van de informatie
03-07-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
05-06-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
12-06-2008 Kennisgeving MER
12-06-2008 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling op het MER
15-10-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
10-12-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toestingsadvies aanvulling op het MER
Aanvullende toetsing
16-12-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
12-02-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase:
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

 • de depositie van ammoniak in de nabijgelegen;
 • verzuringsgevoelige gebieden;
 • een kwantitatieve omschrijving van geurhinder;
 • een indicatie van de emissie fijn stof;
 • het opnemen van een MMA.

Toetsingsfase:
De Commissie constateerde tijdens de toetsing van het MER aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudseisen een aantal essentiële tekortkomingen. Deze hadden betrekking op:

 • onvoldoende uitwerking van: de referentiesituatie;
 • de ammoniakdepositie;
 • het aspect luchtkwaliteit;
 • de milieueffecten van de mestbe- en verwerkingsinstallatie;
 • het MMA
 • de milieueffecten bij overstroming;
 • onvoldoende onderbouwing van de haalbaarheid van de gehanteerde ventilatiedebieten met als consequentie onduidelijkheden over de gevolgen voor ammoniak, geur en fijn stof en eveneens over de realiseerbaarheid van het systeem;
 • ontbreken van een overzicht van de geurgevoelige objecten en de cumulatieberekeningen voor geur en de geurbelasting op een aantal geurgevoelige opbjecten.

In de aanvulling worden alle bovenstaande punten behandeld. Desondanks is de Commissie van oordeel dat op twee van de bovenstaande punten nog steeds essentiële informatie ontbreekt voor de punten referentiesituatie en de haalbaarheid van de gehanteerde ventilatiedebieten. Hierdoor kan het milieubelang niet voldoende meegewogen worden bij de besluitvorming.

Aanvullende toetsingsfase:
Op 16 december 2008 heeft de Commissie een aanvulling op het aangevuld MER ontvangen. Deze aanvulling heeft de Commissie bij haar beoordeling betrokken. Zij is van oordeel dat in het MER en de beide aanvullingen daarop alle essentiële informatie aanwezig is voor de besluitvorming over de Wm-vergunning.

 


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
dr. ir. Nico Ogink
ing. Marc Pijnenburg
Chris Spapens

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
ForFarmers Hendrix B.V.
Voesten-Kamp BV

Bevoegd gezag
Gemeente Westerveld

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 09 jan 2013